پارس ناز پورتال

قاصدک 24

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور ،  یادگیری برخی از فنون ساده دفاعی در برخی مواقع می تواند برای دختران سودمند باشد.این فنون تصویری به شما یاد می دهد که در مواجه شدن با یک پسر شرور چگونه از خود دفاع نمایید.

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

اگر متوجه شدید در شب فردی در تعقیب شماست جوری رفتار نمایید که گویی گوشی موبایل به همراه خود دارید

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

اگر کسی شما را با چاقو تهدید نمود از کیف پول و کیف دستی خود به عنوان سپر استفاده نمایید.

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

هنگامی که به خانه وارد می شوید بلند بگویید “من اومدم” تا فرد دزد متوجه شود که شما تنها زندگی نمی نمایید.

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

اگر متوجه شدید که ماشینی در خیابان قصد سرقت کیف شما را دارد بر خلاف جهت ماشین فرار نمایید.

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

اگر روزی در دام پسری افتادید که از پشت دستش را به دور گردن شما حلقه انداخته و شما را تهدید می نماید تا قدرت دارید بازوی وی را نیشگون بگیرید

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

اگر پسری را دیدید که گردن شما را با دست گرفته تا قدرت دارید سعی نمایید پنجه هایش را باز نمایید.

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

اگر یکباره متوجه شدید فردی شما را گرفته است تا قدرت دارید به چانه وی ضربه بزیند

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

اگر در اسانسور بودید و نسبت به شخص همراه خود مظنون بودید سعی نمایید نزدیک کلیدهای اسانسور قرار گیرید تا در موقع لزوم سریعتر عمل نمایید

فنون دفاعی برای دختران در مواجهه با پسران مزاحم و شرور + عکس

هنگامی که پستچی به درب خانه شما جهت تحویل بسته پستی می اید زنجیر در را باز ننمایید و بسته خود را در حالی که در نیمه باز است دریافت نمایید.