پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مینیون ها در دنیای واقعی دردسر ساز شدند

مینیون ها در دنیای واقعی دردسر ساز شدند
دردسر مینیون ها در دنیای واقعی یک مینیون غول پیکر در دابلین ایرلند باعث هرج و مرج شد.
 
این مینیون بادی 12 متری که در نمایشگاهی در نزدیکی محل قرار داشت به علت بادهای شدید از پایه خود جدا شد و در یکی از شلوغ ترین خیابان های دبلین فرود آمد.
 
در این حادثه کسی آسیب ندید اما ترافیک سنگینی برای خودروها بوجود آمد.
 
پلیس با کمک عابران هوای داخلی این شخصیت کارتونی را خارج کرد تا بتواند آن را به محل خود منتقل کند.

 

مینیون ها در دنیای واقعی دردسر ساز شدند

مینیون ها در دنیای واقعی دردسر ساز شدند

مینیون ها در دنیای واقعی دردسر ساز شدند
مینیون ها در دنیای واقعی دردسر ساز شدند
مینیون ها در دنیای واقعی دردسر ساز شدند