پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دعا برای داشتن همسر با تقوا

دعا برای داشتن همسر با تقوا

دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب

خداوند متعال برای هر کاری اسبابی قرار داده اسـت کـه برای بـه نتیجه رسیدن آن، باید از طریق اسباب آن عمل کرد.
راه پیدا کردن همسر مناسب، تحقیق و شناسایی دقیق اسـت، البته دراین راه باید از خداوند هم کمک خواست تا مـا را در شناخت صحیح هدایت کند و تلاش¬هاي مـا بـه نتیجه ي مطلوب برسد.
دعاهایی کـه در روایات و از زبان ائمه«ع» بیان شده اسـت همگی باید بـه همراه تلاش و کوشش و تحقیق همه ی جانبه برای انتخاب همسر باشد.
یکی از دعاهایی کـه دراین زمینه از ائمه«ع» نقل شده، دعایی اسـت کـه از حضرت علی«ع» نقل شده اسـت، ایشان فرمودند: «هر یک از شـما کـه خواست ازدواج کند باید ابتدا دو رکعت نماز بخواند ودر هر رکعت سوره ي فاتحةالکتاب و سوره ي یس را بخواند، وقتی کـه ازنماز فارغ شد بعد از حمد و ثنای پروردگار اینگونه بگوید:


پروردگارا، همسری مهربان و بچه آور و شکرگزار و باغیرت بـه مـن عطا کن کـه اگر بـه او نیکی کردم شکرگزار باشد، و اگر بـه او بدی کردم مرا ببخشد، و اگر یاد خدا کردم مرا یاری کند، و اگر خدا را فراموش کردم مرا بـه یاد خدا بیندازد، و اگر از نزد او خارج شدم «اسرار و اموال و آبروی مرا» حفظ کند، و اگر بر او وارد شدم مرا خوشحال سازد، و اگر وی را بـه کاری امر کردم مرا اطاعت کند، و اگر بر علیه او سوگند خوردم «کـه او کاری را انجام دهد» او «آن کار را انجام داده» و مرا ازآن سوگند بریءالذمّه کند، و اگر بر او غضب کردم مرا راضی سازد. اي پروردگار صاحب جلال و اکرام، چنین همسری رابه مـن ببخش! پس بـه درستی کـه مـن وی را از تـو خواسته¬ام و بـه مـن نمی‌رسد مگر آن چیزی کـه تـو منت می گذاري و عطا می کني.»