پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نظر شهید مطهری درباره تعلیم و تربیت

نظر شهید مطهری درباره تعلیم و تربیت

… و آنگاه آموزگاری گفت: با ما از آموزش سخن بگو.

او گفت:

هیچکس نمی تواند چیزی را بر شما آشکار کند، مگر آنچه را که در سحرگاه دانش شما نیم خفته بوده باشد.

آموزگاری که در سایه ی معبد در میان شاگردانش راه می رود، از دانش خود چیزی به آن ها نمی دهد؛ از ایمان خود می دهد، از مهر خود می دهد.

اگر به راستی دانا باشد، از شما نمی خواهد که به خانه ی دانش او درآیید؛ شما را به آستانه ی ذهن شما راهبری می کند.

ستاره شناس می تواند از دریافت خود درباره ی افلاک با شما سخن بگوید، اما نمی تواند دریافت خود را به شما بدهد.

آوازخوان می تواند از آهنگی که در سراسر فضا مترنم است ترانه ای برای شما بخواند، اما نمی تواند گوشی به شما بدهد که آن آهنگ را می گیرد، یا صدایی که آن را باز می سازد.

و آنکه در دانش اعداد استاد است می تواند برای شما از جهان وزن ها و اندازه ها سخن بگوید، ولی نمی تواند شما را به آن جهان ببرد.

زیرا که بینش یک فرد، بال های خود را به فرد دیگری نمی دهد.

و همانگونه که یکایک شما در دانش خداوند تنها هستید، یکایک شما در دانش خود از خداوند و در دریافت خود از زمین تنها خواهید بود.