پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر جنجالی از 9 هزار جسد شنی

تصاویر جنجالی از 9 هزار جسد شنی
در پروژه ای بنام Fallen به یاد قربانیان حملات جنگ جهانی دوم جامی واردلی 33 ساله و اندی موس 50 ساله به ساحل آرومانش وارد شده و همراه 500 هنرمند و داوطلب بیش از 9 هزار سایه روی شن های ساحل ایجاد کردند.

در این طرح یک نفر استنسیل را نگه داشته و نفر دوم شکل مورد نظر را روی شن ها ترسیم کرد.بسیاری از اشکال ایجاد شده بعد از جزر و مد همچنان لب ساحل باقی ماند و مردم از تصاویر مذکور عکس گرفتند.