پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب خبر از رازها

تعبیر خواب خبر از رازها
 

تعبیر خواب خبر از رازها

خواب مردی در مورد دوقوچ

یکی خواب دید دو قوچ بر فرج زنش شاخ به شاخ می کوبند. و امام صادق علیه السلام فرمود که زن موی آنجا را با قیچی چیده است .

خواب مردی درمورد دنیا و آخرت

شخصی به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم که دنیا و آخرت از دستم بیرون شده است . پس از چند لحظه شخص دیگری آمد و گفت : در خواب دیده ام که دنیا و آخرت به دستم آمده است . ابن سیرین رو به شخص اول کرد و گفت معلوم می شود که تو قرآنی گم کرده ای و این مرد آن را پیدا کرده است . آنگاه قرآن را از شخص دوم گرفت و به شخص اول تسلیم کرد .

خواب مردی در مورد زینت

شخصی به ابن سیرین گفت :در خواب دیده ام که زینت را در میان زیتون می ریزم تعبیرش چیست ؟ فرمود : کنیز داری ؟ گفت : بلی . فرمود معلوم می شود که آن کنیز مادر تو است . آن مرد در مقام تحقیق بر آمد و معلوم شد که مطلب همان بوده است که ابن سیرین گفته است.

خواب مردی در مورد قلاده طلا

شخصی به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم که قلاده ای طلا به گردن سگی آویزان کرده ام . فرمود معلوم می شود که علم را به نا اهل می آموزی .

خواب مردی در مورد نان خوردن از هر دو دست

مردی به ابن سیرین گفت : خواب دیده ام که در هر دو دست من نان است گاهی از این دست و گاهی از آن دست می خورم . ابن سیرین فرمود : گمان می کنم که بین دو خواهر جمع کرده ای ، از خدا بترس و توبه کن ، مرد حرف او را تصدیق و توبه کرد .

خواب مردی در مورد بچه

مردی به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم بچه هائی در آستین دارم و یک یـک را از آستین بیرون می آورم و پس از تلقین شهادت در میان چاه می اندازم . ابن سیرین نزد حاکم محل رفت و گفت شخصی که در فلان محله منزل دارد ، خوابی دیده است که تعبیرش آن است که کشته های بسیاری در خانه دارد ، تحقیق کنید . همینکه مامورین در آن خانه ریختند ، حدود پنجاه تن را کشته مشاهده نمودند که در چاه انداخته بودند .

خواب یک شخص اذان گو در ماه رمضان

شخصی در ماه رمضان به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که مهری به دست دارم و با آن دهان و فروج اشخاص را مهر می زنم . ابن سیرین از او پرسید : تو اذان گو هستی ؟ مرد گفت : بلی . فرمود : پیش از وقت اذان مگو که در اثر اذان بی موقع ، مردم را از لذائذ باز می داری .

خواب مردی در مورد حفظ قرآن

مردی به ابن سیرین اظهار داشت : در خواب دیده ام که لوء لـوء می بلعم و بعد همان را قی می کنم . فرمود : معلوم می شود مقداری از قرآن را حفظ و بعد همان را فراموش کرده ای .

خواب مردی در مورد حلوا خوردن در نماز

شخصی به ابن سیرین گفت : خواب دیدم که در بین نماز حلوا می خورم . ابن سیرین فرمود : خوردن حلوا حلال است ، ولی در نماز حرام می شود . چنین می فهمم که تو در حال روزه با عیال خود تماس می گیری . آن مرد این موضوع را اعتراف کرد .

خواب شخصی در مورد نعلین

شخصی به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم نعلین به پایم بوده ناگهان بند یکی از آن دو گسسته و پاره شد و من هم هر دو را همانجا گذاشتم و رفتم . ابن سیرین فرمود : تو به اتفاق برادرت به سفر رفته ای برادرت در آن مسافرت فوت شده و تو تنها بر گشته ای . پس از تحقیق صدق گفتار ابن سیرین ظاهر شد .

خواب مردی در مورد مشک آب

مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت : در خواب دیده ام که سر مشکی را بسیار محکم می بندم . ابن سیرین پرسید : خودت چنین خوابی دیده ای ؟ مرد گفت : بلی . ابن سیرین رو به حضار مجلس کرد و گفت : معلوم می شود این مرد بچه ها را خفه می کند . بعد از آنکه صدق گفتار ابن سیرین ظاهر شد بینندۀ خواب را به حاکم تسلیم کردند .

خواب شخصی در مورد دزدیدن تخم مرغ

شخصی به ابن سیرین گفت :در خواب دیده ام که تخم مرغهائی را می دزدیدم و در زیر چوب می گذاشتم . معبر گفت : چنان معلوم می شود که زنان ناپاک را به منظور بی عفتی پیش مردان هوسباز و نا اهل می بری . مرد پرسید : از کجا این تعبیر را دانستی ؟ ! ابن سیرین جواب داد : از آنجائی که خداوند کریم در کتاب آسمانی خود در وصف زنان می فرماید : کانَّهُنَّ بِیضُ مَکنُون . یعنی : زنان همانند تخم های پاکیزه ( از غبار ) می باشند و نیز دربارۀ مردان نا اهل و بد عمل فرموده است : کانَّهُم خُشُبُ مَسنَدَه ُ . یعنی : گویا مردان نا اهل به مثل چوبهای تکیه دادۀ به دیوار می باشند . از این دو آیه استفاده کردم که خواب تو دلالت بر عمل و شغل ناپسندت دارد .

خواب مردی در مورد شکستن تخم مرغ

مردی به ابن سیرین گفت: در خواب دیدم تخم مرغهائی را در دست دارم و یکی پس از دیگری می شکنم ، سفیده های آنها را بیرون می آورم و زرده هایش را می گذارم . ابن سیرین به ملازمان خود گفت : از خواب او معلوم می شود که او شبانه گورهای مردگان را می شکافد و کفن آنان را می دزدد . آن مرد که خود را گرفتار دید اعتراف نمود .

خواب مردی در مورد موش

شخصی به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم با موشی مقاربت کردم و بعد ، از فرج آن خرمائی بیرون آمد . ابن سیرین فرمود : معلوم می شود زن نابکاری را به عقد خود در آورده ای . آن شخص گفت : بلی . ابن سیرین گفت : ولی مژده باد تو را که از این زن فرزند صالح خوبی نصیب تو می شود .

 

خواب ملک الموت

 

یکی از خلفاء ملک الموت را در خواب دید ، و از عمر خود سوال کرد . او هم با پنج انگشت خودش اشاره نمود . خلیفه خواب را نقل کرد . ابو حنیفه گفت : ای خلیفه اشارۀ ملک الموت به آن پنج علمی است که مختص به خداوند است و در قرآن کریم هم ذکر شده و غیر از خداوند کسی نمی داند . این آیه در آخر سورۀ لقمان است .

خواب فقیری در مورد نماز

فقیری در خواب دید پا بر بال جبرئیل نهاده و نماز می گذارد . خواب را نقل کرد . معبر فرمود : گویا روی قرآن ایستاده ای و نماز به جای می آوری . او در صدد تحقیق بر آمد و در زیر فرش نمازش ورقی از قرآن را یافت .

تعبیر خواب از امام سجاد

شخصی خدمت امام چهارم علی بن حسین (ع) شرفیاب شد و عرض کرد.در خواب دیدم که در دست خود بول می کنم . حضرت فرمودند : معلوم می شود همسرت بر تو حرام است . پس از بررسی کشف شد که همسرش خواهر رضاعی اوست .

خواب ایستادن بر روی آتش

مردی نزد شیخ سعید الدین حزیر آمد و گفت :در خواب دیده ام که روی دو پای خود میان آتش ایستاده ام . شیخ فرمود : این شخص خوابی دیده که دلالت می کند بر این که کفش های مردم را می دزدد . او را پیش حاکم بردند و اعتراف نمود .