پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب حیوانات
 

تعبیر خواب حیوانات

لوک اویتنهاو :

حیوانات : خوشبختی ، ثروت

اهلی کردن حیوانات : بهره

غذا دادن به حیوانات : احساس رضایت

حیوان خشک شده : شما خود را برای هیچ و پوچ نگران کرده اید

حیوانات وحشی : مشکلات

حیوانات خانگی : آسایش

در سر زمین رویاها آمده:

حیوانات را نوازش می کنید : یک شانس بسیار بزرگ در انتظار شماست .

به حیوانات غذا می دهید : منتظر یک شادی بزرگ باشید .

حیوانات را تا سر حد مرگ  می زنید : از کارهایتان نتایج بسیار عالی خواهید گرفت .

حیوانات را شکار می کنید : بزودی طلاق خواهید گرفت .

حیوانات در حال استراحت در چراگاه : منفعت مالی

حیوانات روی یک کوه : ضررمالی

یک حیوان وحشی و خطرناک : به مانع و مشکل برخواهید خورد .

یک یا چند حیوان خطرناک شما را تعقیب می کند : یک دوست به شما توهین خواهد کرد .

یک گاو نر یا یک گاو ماده : تشکیلات و امور مربوط به کار بسیار عالی پیش خواهند رفت .

یک سگ : خوشبختی

یک اسب : یک اتفاق مهم و خوشایند

یک تمساح : بدبختی

یک حیوان چاق و پر چربی : فراوانی و نعمت برای سالی که در پیش دارید .

یک حیوان لاغر : کمبود و قحطی

یک حیوان خانگی : دشمنان شما را احاطه می کنند

با حیوانات حرف می زنید : از معاملات بازرگانی منفعت بزرگی خواهید برد .

با یک سگ حرف می زنید : ناراحتی

حیوان می خرید : دردسر و ناامیدی در آینده نزدیک

حیوان می فروشید : موفقیتی که در انتظارش بودید بزودی نصیبتان خواهد شد .

حیوانات اشخاص دیگر : کلید یک راز به دستتان می افتد .