پارس ناز پورتال

درمان بواسیر ، شقاق و یا یبوست
قاصدک 24

این دختر نصف عمرش را در اتاقهای تاریك زندانی و شکنجه شد

مجموعه : مجله خبری روز
این دختر نصف عمرش را در اتاقهای تاریك زندانی و شکنجه شد
این دختر 10 سال توسط پدرش در اتاقهای تاریك زندانی بود این دختر یك فلسطینی است.به گزارش پارس ناز او تمام مدت این 10 سال را در اتاقهای تاریك زندانی بوده و همه روز را با صدای رادیو و آرزوی دیدن نور خورشید گذرانده استو غذای او روزانه 1 سیب بوده.
 
این دختر نصف عمرش را در اتاقهای تاریك زندانی و شکنجه شد
 
بارا ملهم 20 ساله است و او تنها آرزویش این است كه از این آزادی لذت ببرد. او توسط نامادری و پدرش تحت شكنجه بوده و تنها چیزی كه داشته یك پتو و یك رادیوست و تنها نیمه شبها اجازه داشته تا از اتاق تاریك بیرون آمده و كارهای خانه را انجام دهد.ملهم زمانیكه 4 ساله بود مادر و پدرش از هم جدا شدند . و از 10 سالگی كه وی از خانه گریخت تا نزد مادرش برود توسط پدر زندانی شده است و پدر و نامادری اش هر روز به او میگفتند خود كشی كند.
 
این دختر نصف عمرش را در اتاقهای تاریك زندانی و شکنجه شد

پدر وی 49 ساله است و قرار است به زودی دادگاهی شود. عمه این دختر زمانی كه شكنجه های والدینش را دید به پلیس اطلاع داد و نیروهای امنیتی وی را نجات دادند و به مادرش سپردند.