پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شنیون مو توسط سوسک

شنیون مو توسط سوسک

شنیون مو توسط سوسک بیشتر دختران همیشه از سوسک می ترسند ولی این دختر رفتار بسیار عجیبی با سوسک ها کرد.دختر نوجوان ژاپنی با استفاده از سوسک های مرده موهای خود را مدل دار کرد و بدین شیوه سوژه عکاسان شد.

 

این عمل زشت و چندش آور از نظر بسیاری احمقانه به نظر می رسد.

 

شنیون مو توسط سوسک

کار کثیف و عجیب این دختر با سوسک های مرده

شنیون مو توسط سوسک

شنیون مو توسط سوسک

کار کثیف و عجیب این دختر با سوسک های مرده

شنیون مو توسط سوسک

شنیون مو توسط سوسک