پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب بوسیدن را بررسی میکنیم. خواب بوسه و بوسیدن بیشتر بـه عدم ابراز احساسات تعبیر شده اسـت. خیلی از افراد هستند کـه نمی‌خواهند احساسات واقعی شان در زندگی را بروز دهند، برخی هم در شرایطی قراردارند کـه سعی می کنند احساسات خودرا نظارت کنند، اما این مخفی کاری چیزی نیست کـه از درون راضی بـه انجامش باشند، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل کـه آن کس را دوست و خواستگار اسـت. اگر آن کس مجهول بود، دلیل کـه ازجائی کـه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل کـه ازآن کس خیر و منفعت بیند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه اسـت.

خیر و منفعت

حاجت روایی

بر دشمن ظفر یافتن

سخن خوش شنیدن

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

در بیداری و زندگی روزانه مـا بوسه وسیله ابراز عشق و محبت اسـت. وقتی کسی را می‌بوسیم می خواهیم محبت خودرا در حد اعلا بـه آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمیرویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می آید کـه حسن نیت خودرا نسبت بـه او ثابت کنیم و اگر آن کـه می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از مـا بـه او می رسد.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

بوسیده شدن: جدایی

بوسیدن: عشق دو جانبه

بوسه دزدکی: عشق سوزان

خواب یک بوسه: یک غم بزرگ

 

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ابراهیم کرمانی: اگر بیند مرده او را بوسه می‌داد، دلیل کـه از مال یا از علم آن مرده چیزی بـه وی رسد. اگر بیند کسی او را بوسه می‌داد، دلیل کـه طالب و خواستگار وی اسـت. اگر بر خلاف این ببیند، دلیل کـه مراد و هدف خود نخواهد رسید.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید کـه دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شـما را می‌بوسد، نشانه‌ي آن اسـت کـه باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‌ي غم و ناراحتی اسـت.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

معشوق خودرا درهنگام روز می‌بوسید: شانس بر ضد شماست.

معشوق خودرا در هنگام شب می‌بوسید: خطر

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر یک دختر دم بخت ببیند کـه محرمی او را می‌بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند کـه نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست کـه از او بـه نیکی یاد می کنند.

 

کتاب سرزمین رویاها:

مادر خودرا می‌بوسید: موفقیت

پدر خودرا می‌بوسید: شادی

برادر یا خواهر خودرا می‌بوسید: خوشی و لذت

شوهر یا زن خودرا می‌بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.

 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب مادر خودرا می‌بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها اسـت. اگر در خواب خواهر یا برادر خودرا می‌بوسید، نشان ‌دهنده‌ي شادمانی و نشاط اسـت. بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط غلط اسـت. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان کـه قهر بودید آشتی می کنید.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم

کتاب سرزمین رویاها:

یک زن شوهردار را می‌بوسید: ناکامی شـما را تهدید می کند.

یک زن تنها را می‌بوسید: بشما خیانت خواهد شد.

 


 

تعبیر علمی خواب بوسه و بوسیدن

گر در خواب خود ببینید کـه در آستانه بوسیدن کسی قرار دارید و از خواب بیدار شوید، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما از احساسات آن فرد نسبت بـه خودتان مطمئن نیستید. اگر در خواب ببینید کـه کسی شـما را می‌بوسد و شـما از اینکار رضایت ندارید یا از بوسیدن کسی خوشحال و راضی نیستید، این خواب نشان دهنده نوعی نگرانی و عدم رضایت در زندگی شـما اسـت.

 

تعبیر خواب بوسیدن کسی که بسیار دوستش دارید

اگر در خواب خودرا در حال بوسیدن کسی ببینید کـه در زندگی واقعی محبوب شـما اسـت و شـما بـه شدت دوستش دارید، این خواب نشانه‌اي خوش یمن اسـت و احتمالا از دست یافتن بـه هدفی مهم در آینده‌اي نزدیک خبر می دهد.

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

این خواب شـما را تشویق می کند تا تلاش بیشتری بـه خرج بدهید زیرا موفقیت در چند قدمی شـما ایستاده اسـت. برخی اوقات هم این خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما در آینده‌اي نزدیک در زندگی واقعی خود با این فرد رابطه برقرار خواهید کرد.

 

تعبیر خواب زوجی که یکدیگر را می‌بوسند

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب خودرا در حال تماشای زوجی ببینید کـه در حال بوسیدن یک دیگر هستند، این خواب نشانه خوبی نیست و از ماجراهای ناخوشایندی خبر میدهد کـه بزودی در زندگی شـما رخ میدهند. شاید ماجرای ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد کـه عواقبی همیشگی در زندگی شخصی یا حرفه‌اي شـما بر جای می گذارد.

 

تعبیر خواب بوسیدن یک حیوان

اگر در خواب ببینید کـه حیوانی را می‌بوسید، این خواب نمادی از شادی و آرامش در آینده‌اي نزدیک اسـت.

 

تعبیر خواب بوسیدن یک بیگانه

بوسیدن یک فرد بیگانه در خواب نشانه‌اي خوب اسـت و از موفقیت و پیروزی شـما بر رقیبان خبر می دهد.

 

تعبیر خواب بوسیدن دست کسی

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه بر دست کسی بوسه می زنید، این خواب نشانه خوبی نخواهد بودو نمادی از تحقیر و شرمساری در روزهای آینده بـه شمار می رود.

 

تعبیر خواب بوسیدن پاهای کسی

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه بر پاهای کسی بوسه میزنید، این خواب هم نشانه‌اي ناخوشایند اسـت. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه کسی رفتاری غیرعادلانه با شـما دارد. شاید کسی شـما را تحقیر می کند یا بی‌انصافی در حق شـما میکند. این کارها نگرانی و استرس بسیار زیادی را در روزهای آینده برای شـما بـه همراه می‌آورد.

 

تعبیر خواب بوسیدن گردن کسی

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه بر گردن کسی در خواب بوسه میزنید یا کسی گردن شـما را در خواب می‌بوسد، این خواب نشانه‌اي از شور و هیجان بسیار زیاد و میل جنسی شدیدی اسـت کـه شـما درون خودتان تجربه میکنید.

 

تعبیر خواب بوسیدن گونه کسی

اگر در خواب ببینید کـه گونه کسی را می‌بوسید، این خواب نشانه‌اي از دوستی، احترام یا حتی ستایش آن فرد اسـت.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب‌ های کسی

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه لب‌هاي کسی را می‌بوسید، این خواب نمادی از التیام روابط و تعاملات شـما در آینده‌اي نزدیک اسـت. این خواب نشان می دهد کـه شـما منتظر شنیدن خبر مهمی در رابطه با شغل خود هستید. تعبیر دیگر این خواب هم انتظار شـما برای دریافت پاسخ سوالی اسـت کـه از کسی پرسیده اید.

 

تعبیر خواب بوسیدن معشوق فرد دیگری

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه شریک عاطفی فرد دیگری را می‌بوسید، این خواب احتمالا نشان دهنده تمایل شـما بـه قرار گرفتن در رابطه‌اي عاشقانه و داشتن رابطه‌اي متعهدانه با کسی اسـت. شاید این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما بـه خوشحالی کسیکه در رابطه‌اي عاشقانه قرار دارد حسادت میکنید. برخی اوقات هم این خواب نمادی از رفتار غلط شـما و فقدان کمال اسـت.

 

تعبیر خواب بوسیدن همسرتان

اگر در خواب ببینید کـه همسر خودرا می‌بوسید، این خواب نشانه‌اي خوب اسـت و ازدواجی شاد و موفق توام با احترام، عشق و هماهنگی را نشان می دهد.

 

تعبیر خواب بوسیدن دشمن

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب خودرا در حال بوسیدن کسی ببینید کـه فکر می کنید دشمن تان اسـت، این خواب هم نشانه‌اي خوب اسـت و حاکی ازآن اسـت کـه در نهایت صلح و آشتی بین شـما دو نفر برقرار میشود. شاید حتی قادر شوید اختلاف موجود را هم حل کنید.

 

تعبیر خواب بوسیدن یک دوست

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه دوست نزدیکی را می‌بوسید، این خواب طبق معمول نشان دهنده احترام و حتی تحسین شـما نسبت بـه وی اسـت. این خواب نیاز شـما بـه نزدیکی عاطفی و صمیمانه را نشان میدهد کـه احتمالا جای آن در زندگی واقعی تان خالی اسـت. برخی اوقات هم این خواب نشان دهنده علاقه و جذابیت رمانتیکی اسـت کـه شـما نسبت بـه این فرد در خود احساس می کنید.

 

تعبیر خواب بوسیدن یک فرد مشهور

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه فرد مشهوری را می‌بوسید، این خواب نشان دهنده تمایل و کشش شـما بـه سمت موفقیت در زندگی واقعی تان اسـت. شاید دوست دارید کـه عده اي از ویژگی‌هاي یک فرد معروف را در خود داشته باشید. برخی اوقات این خواب فقط نشان دهنده جذابیت آن فرد معروف برای شـما اسـت.

 

تعبیر خواب بوسیدن اجباری

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه کسی تلاش می کند تا بـه اجبار و بر خلاف میل تان شـما را ببوسد، تعبیر آن اسـت کـه شاید کسی شـما را مجبور میکند تا کاری کـه نمیخواهید و بر خلاف میل تان اسـت را انجام بدهید. شاید این خواب نشان می دهد کـه کسی نظر و عقیده خودش را رک و راست بشما میگوید.

 

تعبیر خواب بوسیدن کسی که نباید او را ببوسید

اگر در خواب خودرا در حال بوسیدن کسی ببینید کـه نباید او را ببوسید، تعبیر آن اسـت کـه احتمالا در مورد چیزی احساس گناه می کنید. شاید شـما رازی دارید کـه آنرا از دیگران پنهان کرده‌اید.