پارس ناز پورتال

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ماشین 

در اینبخش انواع تعبیر خواب ماشین را مرور می‌کنیم. امروز بـه تفسیر خواب هایي در مورد: ماشین و ماشین، رانندگی و دزدیده شدن می‌پردازیم، خواب ماشین بیشتر بـه حرکات مـا در زندگی تعبیر شده اسـت، چیزهایی کـه مـا در خوب میبینیم همگی نمادهای درونی هستند و فرقی نمیکند این سمبل قدمی باشد یا اختراع مدرن و جدید، ماشین هم یک سمبل مدرن و جدید در خواب میباشد.

 

تعبیر خواب ماشین

دیدن ماشین «خودرو» و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم بـه حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می تواند سمبلی از از حرکت رو بـه جلو و هرگونه توقف خودرو اشاره ضمنی بـه عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد.

 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

ماشین را نمادی از تغییر و تحول در زندگی و تلاش برای سوار شدن آن در خواب را بیانگر کوششی در رسیدن بـه آرزوها و اهداف زندگی می داند. هم چنین همسفر شدن با فردی خاص در ماشین میتواند نشانه اي از رابطه خوب بیننده خواب با همسفرش باشد. دیدن رویاهایی بـه مانند ماشین و خودرو همواره بایستی بر اساس شرایط فرد بیننده خواب تعبیر گردد.

 

محمد بن سیرین میگوید:

اگر فردی در خواب ببیند کـه در گردونه «ماشین» نشسته و ماشین در حال حرکت میباشد نشانه بزرگی و شرف برای خواب بیننده اسـت. اگر فردی در خواب ببیند کـه سلطان ماشینی دارد بیانگر این اسـت کـه از طرف سلطان بزرگی می‌یابد.

 

امام صادق «ع»

تعبیر خواب گردونه «ماشین» بر ۸ وجه زیر اسـت:

1= آبرو و عزت

2= فرمانروایی و ولایت

3= منزلت و مرتبه

4= بزرگی

5= هیبت

6= شادمانی و سرور

7= رفعت

8= سهولت کارها

 

نکته:

معنای گردونه در تعابیر خواب امام صادق و ابن سیرین بدین معناست: چرخ، ارابه، گاری، هر چیز شبیه چرخ کـه دور خود بچرخد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

خواب یک ماشین: خبر هـای با عجله فراوان برای شـما فرستاده میشود.

شـما یک ماشین دارید: یک هدیه مهم دریافت می کنید.

 

و اما یونگ تعابیر مختلفی برای ماشین دارد

خواب دیدن این کـه شـما یک ماشین را می‌رانید بیانگر جاه طلبی شـما، انگیزه شـما و توانایی شـما برای رفتن از یک مرحله از زندگی بـه مرحله ي دیگر اسـت. درنظر بگیرید کـه ماشین را چقدر آسان یا سخت می‌رانید اگر شـما ماشین را میرانید، شـما نقش فعالی در مسیری کـه زندگی تان در آن پیش می‌رود دارید. با این حال اگر شـما مسافر هستید، نقش منفعلی دارید.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

اگر شـما در صندلی عقب ماشین نشسته اید، بیانگر این اسـت کـه شـما خودتان را دستکم میگیرید و بـه دیگران اجازه می دهید کـه اختیار را در دست گیرند. این ممکن اسـت نتیجه عزت نفس یا اعتماد بـه نفس پایین باشد. در کل، این خواب، نمادی از این اسـت کـه نشانه اي از وابستگی شـما و درجه ي کنترلی اسـت کـه شـما روی زندگی تان دارید.

 

خواب دیدن این کـه شـما ماشین را در آب میرانید یا این کـه ماشین در آب می غلطد، بیانگر این اسـت کـه شـما بـه یک سفر احساسی می‌روید. دیدن ماشین زیر آب در خوابتان، بـه احساس پشیمانی یا ناراحتی از هدفی کـه بـه آن نرسیده اید اشاره دارد.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

خواب دیدن این کـه ماشین شـما مدفون می شود بیانگر این اسـت کـه شـما از این کـه بـه دنبال رویاهای کس دیگری بروید بجای این کـه بـه دنبال رویاهای خود بروید، احساس خستگی می کنید. شـما می‌ترسید کـه دیگران را نا امید کنید. خواب دیدن این کـه ماشین چپ کرده اسـت، بیانگر این اسـت کـه حادثه ي مهمی شـما را از رسیدن بـه اهدافتان باز داشته اسـت. شـما حس می کنید کـه مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید.

 

دیدن یا خواب دیدن این کـه ماشین له می شود، بیانگر این اسـت کـه در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شـما جاه طلبی و هدف ندارید. خواب دیدن این کـه ماشین شـما روشن نمیشود بیانگر این اسـت کـه در برخی موقعیت ها، احساس قدرت نمیکنید.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

خواب دیدن این کـه فراموش کرده‌اید کـه ماشین را کجا پارک کرده‌اید یا نمیتوانید ماشینتان را پیدا کنید، بیانگر این اسـت کـه از جنبه اي از زندگی بیداری تان راضی نیستید و ازآن شاد نیستید. شـما نمی دانید واقعا می خواهید با زندگی تان چـه کنید یا کجا می خواهید بروید.

 

خواب دیدن این کـه ماشین شـما جوش آورده اسـت بیانگر این اسـت کـه شـما انرژی زیادی صرف می کنید. شـما نیاز دارید کـه کمی آرام تر عمل کنید و ریسک این کـه بسوزید «مهره سوخته شوید. شکست بخورید» را کم کنید. شـما با یک دست چند هندوانه برداشته اید. زمان آن رسیده کـه بخود یک استراحت دهید.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

دیدن یک ماشین پارک شده در خواب، بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید تلاش ها و انرژی هاي خودرا جای دیگری خرج کنیدو شـما ممکن اسـت انرژی خودرا صرف تلاش هاي بیهوده کنید. تعبیر دیگر این اسـت کـه ماشین پارک شده، ممکن اسـت نمادی ازین باشد کـه نیاز دارید متوقف شوید و از زندگی لذت ببرید.

 

خواب دیدن این کـه ماشین بشما میزند یا از روی شـما رد می شود، بیانگر این اسـت کـه سبک زندگی تان، باور ها یا اهدافتان، ممکن اسـت باهم در تضاد باشد. ممکن اسـت نمادی از تجربه تکان دهده یا غرور آسیب دیده باشد. اگر شـما خواب ببینید کـه با ماشین بـه کسی زده فرار کرده‌اید، بیانگر این اسـت کـه شـما بـه کسی بخاطر این کـه در زندگی تان پیش روید، آسیب می‌زنید.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

خواب دیدن این کـه شـما قادر نیستید شیشه هاي ماشین را بالا بدهید، بیانگر این اسـت کـه شـما در مورد مسیری کـه در زندگی تان پیش میروید یا در مورد مسیری کـه انتخاب کرده‌اید، تردید و احتیاط نشان می دهید. دیدن ماشین رها شده در خوابتان بیانگر اهداف تمام نشده اسـت. شـما یک سفر یا مسیر را شروع کرده‌اید اما هرگز بـه پایانش نرسانده اید. شاید زندگی شـما رابه جهتی متفاوت، برده باشد.

 

خریدن ماشین در خوابتان بـه تعهد شـما در مورد یک تصمیم مهم کـه در زندگی تان گرفته اید اشاره دارد. شنیدن یا خاموش کردن دزد گیر ماشین در خوابتان بیانگر این اسـت کـه شـما در مسیری اشتباه قدم گذاشته اید. خواب بشما هشدار می دهد کـه مسیر خودرا عوض کنید. خواب دیدن این کـه ماشینتان درجا می‌زند، بـه این معنی اسـت کـه شـما در جایی از زندگی تان بهره وری ندارید.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر فردی در خواب ببیند کـه در ماشینی نشسته و مشغول رانندگی اسـت نشانه این اسـت کـه در زندگی و کار وی تغییراتی ایجاد می شود کـه این تغییرات باعث خوشحالی و نشاط او می شود. اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شـما خراب و متوقف میشود، دلالت برآن دارد کـه خوشگذرانی بـه آن حدی کـه شـما انتظار دارید، ادامه نمییابد.

 

اگر فردی در خواب ببیند کـه از مقابل ماشینی کـه در حال حرکت اسـت فرار می کند نشانه این اسـت کـه خواب بیننده از هم چشمی و رقابت پرهیز می کند. اگر زن جوانی در خواب ببیند کـه در جستجوی ماشین اسـت نشانه این اسـت کـه برای جلب کردن حمایت فردی تلاش می کند ودر نهایت موفق بـه جلب حمایت از طرف فرد مورد نظر خود نمیشود.

 

تعبیر خواب خریدن ماشین

لیلا برایت می گوید:  اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ي آن اسـت کـه در کارها موفق می شوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید بـه معنای آن اسـت کـه آسيب‌ي مالی بشما می رسد. اگر فردی در خواب ببیند کـه با فرد دیگر در ماشینی همسفر شده اسـت بیانگر این اسـت کـه با دیگران روابط خوبی پیدا می کند.

 

بـه تنهایی رانندگی می کنید:

بـه زودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

 

به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید:

باید از خودتان در مقابل صجبتهایی کـه درباره شـما میکنند دفاع کنید.

 

با معشوقتان در اتومبیل هستید:

باید بیشتر بر هوس‌هایتان غلبه کنید.

 

با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید:

نقطه ضعف‌هاي شـما نمایان میشود.

 

به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید:

از قبول خبر هـای غلط بپرهیزید.

 

یک تصادف اتومبیل:

علامت رسیدن پول. یا این کـه اگراتومبیل واژگون می شود ولی شـما جان سالم بدر میبرید یعنی از حریف بپرهیزید.

 

به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید:

بـه زودی بـه یک راز پی میبرید. یا این کـه بـه اتفاق یک زن در ماشین هستید یعنیبه واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

 

تعبیر خواب ماشین بدون راننده

یونگ می گوید: خواب دیدن این کـه یک ماشین در حال حرکت راننده ندارد بیانگر این اسـت کـه شـما نیاز دارید کـه سطح کنترلتان را روی زندگی تان، دوباره محاسبه کنید. شـما مشتاق نیستید کـه مسئولیت عملکرد خود رابه عهده گیرید.

 

تعبیر خواب دیدن اینکه ماشین دزدیده شده

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

یونگ میگوید: اگر دیدید ماشینتان تان دزدیده شده استبیانگر این اسـت کـه دارید شخصیت یا هویتتان را از دست می دهید. این ممکن اسـت بـه از دست دادن شغل شـما، یک رابطه ي شکست خورده، یا یک موقعیت مربوط باشد کـه نقش مهمی در هویت شـما و این کـه شـما چـه کسی هستید، بازی کند.

 

تعبیر خواب ماشین آتشنشانی

یونگ می گوید: دیدن ماشین آتشنشانی در خوابتان بیانگر این اسـت کـه تمایل دارید بـه نیاز هاي دیگران توجه کنید و از نیاز هاي خود چشم بپوشید.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

شـما در موقعیت هایي کـه فرای کنترلتان اسـت، نگرانی و استرس دارید. ازین کـه تلاش کنید همه ی اش در همه ی چیز دخالت کنید و حساسیت بـه خرج دهید دست بکشید، و از تلاش برای درست کردن چیزها دست بکشید. بـه این اعتماد کنید کـه چیزها در آخر خودشان درست می شوند. از صلاح دید و بصیرت بیشتری استفاده کنید.

 

تعبیر خواب ماشین برقی

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

یونگ می گوید: خواب دیدن این کـه سوار ماشین برقی هستید، بیانگر حالت ارتجاعی«جهندگی» اسـت. شـما قادرید خودرا از سختی نجات دهید«یعنی بعد از یک دوره سختی، دوباره بـه حالت اولیه برگردید و خودتان را جمع و جور کنید». تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب بیانگر این اسـت کـه شـما در زندگی تان بـه هیچ جا نمی رسید«هدف مشخصی ندارید»

 

تعبیر خواب ماشین پلیس

یونگ می گوید: دیدن ماشین پلیس در خوابتان بیانگر این اسـت کـه کمک برای شـما در راه اسـت. شـما هرج و مرج درونی را تجربه می کنید و بـه مداخله نیاز دارید.

 

تعبیر خواب ماشین حمل زباله

یونگ می گوید: دیدن یا راندن ماشین حمل آشغال در خوابتان بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید، خودتان را از شر عادات قدیمی رها کنید. شـما منفی زیادی را حمل می کنید«خیلی منفی بافید»

 

تعبیر خواب ماشین مسابقه

یونگ میگوید: دیدن ماشین مسابقه در خوابتان نمادی از نگرش هاي سرکشانه و لجبازانه اسـت. ممکن اسـت بازتابی از ماهیت رقابتی شـما و نیاز شـما بـه بردن باشد.

 

تعبیر خواب ماشین یدک کش

یونگ می گوید: دیدن ماشین یدک کش در خوابتان بیانگر بارها و مسئولیت هاي شماست. تعبیر دیگر این اسـت کـه بیانگر جنبه اي از زندگی تان اسـت کـه نیاز بـه کمی کمک دارید. شـما نیاز دارید کـه کسی کمکتان کند و شـما را از جای فعلی تان بردارد و دوباره در مسیر درست بگذارد.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

خواب دیدن این کـه یک ماشین یدک کش را می‌رانید بـه این معنی اسـت کـه حس می کنید دیگران خیلی بشما وابسته اند. شـما حس می کنید بار زیادی روی دوشتان اسـت یا دارید زیر بار له می شوید. خواب دیدن این کـه یک وسیله نقلیه یا شی سنگین را بوکسل می کنید. بیانگر این اسـت کـه شـما خیلی کار می کنید و بار زیادی روی دوش تان اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین قرمز

معبرین غربی میگویند: دیدن خواب ماشین قرمز بیانگر این اسـت کـه شـما انسان خطر پذیری هستید و برای رسیدن بـه اهداف خود ریسک می کنید. هم چنین میتواند بیانگر این باشد کـه شـما هدفی دارید کـه با شور زیادی میخواهید با آن مواجه شوید. اما رنگ قرمز می تواند نشان دهنده شور و شوق و طبیعت جنسی مـا در زندگی باشد.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

پس از همه ی، همه ی چیز در زندگی متعادل اسـت و خودرو قرمز دریک رویا نشان می دهد کـه شـما در همه ی زمینه هاي زندگی خود خاطرجمعی،قدرت، عمل و صداقت خواهید داشت. اگر با این حال، ماشین قرمز در رؤیای شـما از نظارت خارج بود، میتوان گفت کـه همه ی چیز در نهایت قابل مشاهده خواهد بود زیرا شـما تا بحال نمیتوانید چوب را از طریق درختان ببینید.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین زرد

معبرین غربی می گویند: دیدن ماشین زرد در خواب بیانگر چیز جالبی میتواند باشد. این چیز میتواند آوردن خبر خوش برای مـا باشد یا در برخی مواقع آوردن خبر بد را حکایت دارد.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین سفید

اگر در خواب ماشین سفید رنگ ببینید می تواند نشان دهنده این باشد کـه شـما انسان احتیاط کاری هستید و برای رسیدن بـه اهداف خود با احتیاط و عاقلانه حرکت می کنید.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین مشکی

اگر رنگ ماشین شـما مشکی بود نشان دهنده این اسـت کـه شـما در رسیدن بـه اهدف خود تعادل را رعایت می کنید و باوجود این کـه محتاط هستید و عاقلانه رفتار می کنید ولی در مواقع مورد نیاز میتوانید بـه خوبی ریسک کنید .

 


 

تعبیر خواب رانندگی کردن

خواب‌هایي کـه در مورد رانندگی دیده می شوند ممکن اسـت بیانگر بازرسی شـما در زندگی بیداریتان باشد. بـه یاد داشته باشید کـه راننده شخصی اسـت کـه می تواند در مورد مسیر تصمیم‌گیری کند و سرعت رسیدن بـه مکان مورد نظر را تعیین کند.  اگر شـما در خواب ببینید کـه در حال رانندگی ماشین هستید بیانگر چگونگی بازرسی مسیری کـه در حرکت هستید میباشد.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی میکنید، نشانه آن اسـت کـه رقابت ناسالم و حسادت زیاد، نشاط و خوشی را از شـما دور میکند.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید، دلالت بر آن دارد کـه در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شـما می شود. اگر خواب ببینید برای انجام کار یا تفریح ماشین می‌رانید، علامت آن اسـت کـه بـه بیماری مبتلا خواهید شد.

 

تعبیر خواب رانندگی با سرعت زیاد و کم

معبرین غربی گویند: حرکت با سرعت زیاد و یا عدم نظارت ماشین در خواب نشانگر تصمیمات اشتباه در زندگی اسـت اینگونه رانندگی در خواب ممکن اسـت در اثر این فعالیت‌ها و تصمیمات نابجا دیده شوند.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با سرعت ماشین میرانید، نشانه آن اسـت کـه با گذشتن از مراحلی خطرناک بـه کامیابی دست خواهید یافت. اگر خواب ببینید بـه آهستگی ماشین میرانید، نشانه آن اسـت کـه از انجام وظایف خود نتایج مساعدی بـه دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب به تنهایی رانندگی کردن

معبرین غربی: اگر هنگام رانندگی شـما کسی در داخل اتومبیلتان وجود نداشت ممکن اسـت از حمایت شخصی کـه در زندگی بـه وجود او نیازمند هستید بهره نبرید.

 

کتاب سرزمین رویاها:

بـه تنهایی رانندگی می کنید: بـه زودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب جریمه شدن در رانندگی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید رانندگی می کنید و افسر پلیس شـما را متوقف مي نماید و قبض جریمه مینویسد خوب اسـت زیرا خواب شـما خبر می دهد کـه کسی بشما پاداش می دهد و سودی عایدتان میگردد.

 

تعبیر خواب رانندگی با وانت و ماشین خراب

مطیعی تهرانی: اگر شـما در وانت بودید و دیگری رانندگی میکرد، بـه وضعی می سید کـه کسی دیگر باید بشما کمک کند ودر زندگی خصوصی شـما دخالت نماید.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شـما خراب و متوقف میشود، دلالت برآن دارد کـه خوشگذرانی بـه آن حدی کـه شـما انتظار دارید، ادامه نمییابد.

 


 

تعبیر خواب دزدیدن ماشین

مفقود شدن و دزدیده شدن ماشین در خواب می تواند اشاره مستقیمی بـه رهبری و هدایت شـما داشته باشد. دزدیدن ماشین در واقع بـه این معناست کـه شـما انگیزه و یا احساس رو بـه جلو بودن را کمتر احساس میکنید و نمی دانید کـه چگونه بایستی بـه مسیر خود ادامه دهید.

تعبیر خواب ماشین | دیدن ماشین، رانندگی و دزدیدن ماشین چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دیدن این کـه ماشین شـما دزدیده شده می تواند هم چنین بـه معنی این باشد کـه شـما احساس میکنید کـه تحرک و پویایی از زندگی شـما دور شده و دیگر انگیزه گذشته را نخواهید داشت. البته این عدم پویایی و تحرک میتواند خودرا در مشکلات فیزیکی و جسمانی نشان دهد نظیر معلولیت جسمی یا این کـه پای خودرا اخیراً شکسته‌اید و مشکلاتی از این دست.

 

حتی این خواب میتواند تعبیرش معلولیت دائمی شـما کـه دریک تصادف اتفاقی رخ داده اسـت درنظر گرفته شود. البته اینگونه خواب‌ها را می ‌بایست بـه وسیله تعابیر استعاره‌اي و تشابهاتی کـه در زندگی هر فرد رخ داده اسـت تفسیر کرد و برای افراد مختلف یقیناً تعابیر متفاوتی خواهد داشت.

 

نکته:

دانستن این کـه هر وسیله‌اي در خواب سمبل چیست و یا بایستی بـه چـه صورت تعبیر گردد از ضروریات علم تعبیر خواب اسـت. بنابر این آگاهی از تعبیر خواب ماشین «خودرو» میتواند مفهوم روشنی از خواب رابه مـا نشان دهد.