جستجو در پارس ناز

افراد قدرت طلب چه شخصیتی دارند؟

افراد قدرت طلب چه شخصیتی دارند؟

افراد قدرت طلب چه شخصیتی دارند؟

 

نگرش درباره اقتدار : شگفت آور نیست که در چندین پژوهش معلوم شد افراد قدرت طلب در رابطه با مظاهر قدرت ، سلطه پذیرتر بوده و تمکین و تسلیم بیشتری در برابر آنها دارند ، گفته‌های خبرگزاران رسانه‌های همگانی را باور می‌کنند ، در هیات منصفه ، این افراد بیشتر احتمال دارد که بر طبق تفکر قاضی اقدام کنند و یا از افرادی که سر مشق محسوب میشوند، تبعیت نمایند و به میزان بیشتری در برابر فشار گروهی تن به همرنگی میدهند.

 

گرایش به تبعیض : افراد قدرت طلب یا کسانی که از مقام ، پایگاه و قدرت بالایی برخوردارند بهتر رفتار می‌کنند ، به قربانیان برخوردار از پایگاه اجتماعی پایین و متعلق به یک خانواده فقیر ضربه‌های شدیدتری می‌زنند ، یک صورت مخصوصا ناخوشایند از آزار و اذیت یا تبعیض نسبت به افراد ناتوان تعصب نژادی است.

 

نگرش نسبت به دیگران : افراد قدرت طلب معمولا آدمیان را به بدترین شکل خود می‌بینند و دوست دارند در هنگام مواجهه با دیگران بیشتر به تنبیه تکیه کنند ، والدین قدرت طلب وقتی به تنبیه و توبیخ فرزندان خود می‌پردازند از تنبیه جسمانی یا تمسخر شدیدتری استفاده میکنند.

 

نگرش نسبت به جنسیت : افراد قدرت طلب ظاهرا نگرانی فراوانی درباره جنسیت دارند ، اساسا ادبیات پژوهشی درباره افراد قدرت طلب نشان می‌دهد که آنها از تکانه‌های جنسی و پرخاشگری خود بیم دارند و از سایر مردم نیز انتظار بدتر از آن را دارند ،آنها خود را با رفتارهای بسیار متداول و رایج همرنگ و همنوا می‌سازند و مجازات کسی را که از این هنجارها تخطی کند موجه میدانند.

 

ریشه های ایجاد قدرت طلبی : یافته‌ها حاکی از آن است که افراد قدرت طلب گزارش کردند که والدینشان از آنها انتظار اطاعت از قواعد و مقررات را بدون هیچگونه اظهار نظر شخصی داشته‌اند ، بیان آزدانه احساسات مورد تایید قرار نمی‌گرفت و قواعد و قوانین بایستی به خاطر سپرده شده و از آن اطاعت می‌شد اما لزومی به درک یا پذیرش درونی آنها نبود ؛ مردهای قدرت طلب اظهار می‌دارند که پدرانی بیرحم و سرد داشتند، پدرانی که در آنها احساس ضعیف بودن و درماندگی بوجود می‌آورند.

 

نگرش های قدرت طلبانه : احتمال قدرت طلبی افرادی که از تحصیلات چندانی برخوردار نیستند کمتر از افرادی است که از تحصیلات بالایی برخوردار هستند!