پارس ناز پورتال

روف گاردن

قاصدک 24

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

مجموعه : مدل کیف و کفش
آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

با استفاده از خورده چرم های باقی مانده از کارهای بزرگتر!

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی
خورده چرم های باقی مانده از کارهای چرمی را می توانید به قیمت مناسبی ارز چرم فروشی ها تهیه کنید.

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی
برای هر گل 4 عدد از این الگو با عرض 5 سانتی متر و 6 عدد با عرض 6 سانتی متر از چرم ببرید.

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی
و 4 عدد از این الگو با عرض 5 سانتی متر …

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

لبه گلبرگ ها را با حرارت ملایم شمع کمی انحنا بدهید.

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

لبه گلبرگ های بزرگتر را بیشتر به طرف پشت خم کنید.

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

از چرم با رنگ روشن مستطیلی به طول 8 و عرض 4 ببرید با برشهای طولی 3 سانتی (مثل شکل)

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

شروع کنید به پیچیدن گلبرگ ها از کوچک به بزرگ!

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

گلبرگ های بزرگتر …

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

و در آخر گلبرگ های خیلی بزرگ!

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

قسمت های اضافی پشت کار را ببرید تا راحت و تمیز روی کار نصب شود.

آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

تعداد دلخواهتان از گل ها که آماده شد .