پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

  Jimmy Nelson این پروژه را «قبل از انقراض» نام گذاشته و معتقد است گرچه تعداد بازماندگان برخی از این قبایل انگشت شمار و بسیار اندک است و احتمال می رود بیشتر آن ها به زودی منقرض شوند، اما آداب و رسوم و ظواهرشان در این مجموعه و آثار و پروژه های مشابه آن ثبت خواهد شد.

 

او یک عکاس بریتانیایی است که در فاصله ی سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ به مدت سه سال به دوردست ترین نقاط جهان سرزده و تصاویر بی نظیری را از رسوم، سنت ها، فعالیت ها، پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان ثبت کرده است.

این پروژه که با الهام از عکس های زیبای Edward Sherrif Curtis از سرخپوستان انجام شده، تصاویری از قبایل Huli و Kalam از گینه ی نو، Tsaatan از مغولستان، مردمان Mursi از دره ی رودخانه ی Omo در جنوب اتیوپی و ساکنان قسمت هایی از هند، پاکستان، روسیه، قزاقستان، نیوزلند و بسیاری دیگر از نقاط مختلف پنج قاره را شامل می شود.

 

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان

تصاویر بی نظیر از رسوم و پوشش و سبک زندگی قبایل بومی نواحی مختلف جهان