پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سخنان دلنشین از ناپلئون بناپارت

سخنان دلنشین از ناپلئون بناپارت

بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد.ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد.ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
اولین شرط توفیق ، شهامت و بی باکی است .ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد.ناپلئون بناپارت

.

.
.
.
فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد.ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
اولین شرط توفیق ، شهامت و بی باکی است .ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد .ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
پیروزی یعنی خواستن .ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.ناپلئون بناپارت

.
.
.
.
هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند. ناپلئون بناپارت
.
.
.
.

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند


ناپلئون بناپارت