پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نکاتی که بهتر است بدانید

نکاتی که بهتر است بدانید

ند نکته کوچک زندگی
1.وقتی به شدت عصبانی شدی دستهایت را در جیبهایت بگذار
2.اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن

3.هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع نمی دانی
4.یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است.
5.از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطمه ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.

6. در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای قضاوت نکن
7.وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و بگو: "برای چه می خواهید بدانید؟
8.هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن
9. هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن

10.وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. آن وقت خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده ای.
11.هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور