پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نحوه امورزش گناهان

مجموعه : مذهبی
نحوه امورزش گناهان

رسول گرامی اسلام(ص) فرمود:
هرکس بگوید:«بسم الله الرحمن الرحیم» ذره ای از گناهانش باقی نمی ماند.
بعضی از اهل معرفت گفته اند که «بسم الله الرحمن الرحیم» نوزده حرف است وجهنم و دوزخ نوزده زبانه دارد،پس هر مومنی «بسم الله الرحمن الرحیم» را میگوید خداوند تبارک وتعالی به هر حرفی، یکی از زبانه های دوزخ را خاموش می کند.

پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:هر کسی به بستر خواب می رود،صد مرتبه سوره «توحید» را بخواند پروردگار عالم گناهان پنجاه سال او را می آمرزد.
امام صادق(ع) فرمود: هرکس سوره«قدر» را در نمازهای واجب بخواند ،منادی فریاد می زند که گناهان گذشته تو را بخشیده است ،عملت را از سر شروع کن.
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هرکس سوره «عصر» را بخواند گناهان او آمرزیده شود واز جمله کسانی باشد که یکدیگر را وصیت به حق و به صبر کنند.

ونیز فرمود: هرکس این سوره را بخواند،ختم کار او به صبر باشد وبا اهل حق در روز قیامت همجوار باشد.
پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:هر کس سوره «مومن»(غافر) را بخواند ارواح همه انبیاء و صدیقان وشهدا وجمیع مومنان او رادعا وبرای او طلب آمرزش می نمایند.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: هرکس سوره «ص» را بخواند ، خداوند تعالی او را از همه گناهان دور می کند.
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هرکس سوره «یس» را بخواند ،خداوند او را بیامرزد ومثل کسی است که به جهت ثواب 22 بار قرآن خوانده باشد.(ختم کرده باشد)
پیامبر اکرم (ص) فرمود: در قرآن سوره ای است که شفاعت کند خواننده خود را وخدای تعالی شنونده قرآن را بیامرزد و آن سوره«یس» است.

ونیز فرمود: هرکس در روز یا شب سوره «یس» را بخواند خداوند او را توفیق دوری از معصیت وگناه رادر آن شبانه روز می دهد.

پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:هر که سوره «انفال» و «برائت»(توبه) را بخواند من او را شفاعت میکنم.در روز قیامت وگوهی می دهم که از او نفاق بیزار است و خداوند او را به عدد منافق ومنافقه دو حسنه دهد مادام که در حیات باشد وحمله عرش برای وی طلب آمرزش خواهند نمود.
امام صادق(ع) فرمود:کسی که سوره «کافرون» و«توحید» را درنمازهای واجب بخواند،خداوند او را وپدر ومادرش را می بخشدو اگر ازشقیا بودند از دیوان اشقیا محو کندو در دیوان سعداء ثبت می نماید وزندگیش را سعید ومرگش را شهادت کرده و در روز قیامت شهید مبثوت می شود.