جستجو در پارس ناز

فزونی برکت در خانه بوسیله قرآن

مجموعه : مذهبی
فزونی برکت در خانه بوسیله قرآن

امام باقر(ع) فرمود:هر که سوره «توحید» را یکبار بخواندبه او برکت داده میشود،اگر دوبار بخواند به او وبه خانوده اش برکت داده می شود.واگر سه بار بخواند به او ،خانوده اش وهمسایگانش برکت داده می شود واگر روزی دوازده مرتبه بخواند خداوند برایش دوازده قصر در بهشت بنا کند ونگهبانان بهشت گویند: «برویم قصرهای فلان برادرمان را

تماشا کنیم» واگر 100 کمرتبه بخواند گناهان 25 سال او به جز خونها ومال ها که به ناحق ریخته وخورده شده است، آمرزیده شود واگر400 بار بخواند مزد400 شهیدی را دارد که دشمنان اسبانشان را در راه خدا پی کرده وخونشان را ریخته باشند وهرکس شبانه روز هزار بار بخواند نمی میرد تا جایگاهش را در بهشت ببیند ویا به او نشان دهند.

امام صادق (ع) فرمود: که امیر المومنین (ع) فرمود:خانه ای که در آن قران خوانده میشود وذکر خداوند عزوجل در آن خانه شود،برکتش بسیار گردد وفرشتگان در آن خانه رفت وآمد کنندوشیاطین از آن خانه دور شوند وآن خانه برای اهل آسمان می درخشد وخانه ای که در آن قران خوانده نشود وذکر خداوند نشود برکتش کم می شود وفرشتگان از آن خانه دور میشوند وشیاطین درآن خانه حاضر اند.

آیات 1 تا3 سوره »رعد« را بر چهار برگ زیتون بنویسد ودفن کند در چهار رکن خانه برکت وخیر در آن خانه به وفور یافت میشود وآن مکان به نهایت ابادانی می رسد.
امام صادق(ع) فرمود: هر کس سوره «ابراهیم» را بنویسد ودر سفر با خود داشته باشد، خیر وبرکت در تجارت او پیدا میشود.
امام صادق(ع) فرمود: هر کس سوره«صافات» را بنویسد ودر خانه بگذارد ،برکت در آن خانه ظهور کرده وآن خانه پر برکت خواهد شد.