جستجو در پارس ناز

حکمت هایی زیبا از نهج البلاغه

مجموعه : مذهبی
حکمت هایی زیبا از نهج البلاغه

حکمت شماره 1

روش برخوردبا فتنه ها
"درفتنه ها،چونان شتردوساله باش،نه پشتی داردکه سواری دهد،ونه پستانی تااوربدوشانند."
وقتی فتنه ای برپامیشود،بی طرف باش،تاهیچ دردسری نداشته باشی وازتو در این امراستفاده نکنند.

حکمت شماره 2

"آن که جان رابا طمع ورزی بپوشاندخودراپست کرده،وآن که رازسختی های خودراآشکارسازد خود را خوار کرده،وآن که زبان رابرخود حاکم کندخودبی ارزش کرده است."
کسی که با زیاده خواهی نقاط ضعفش رو بپوشانه خودش رو خواروحقیرکرده،وکسی که همش بگه من چه کارکردم که الان رنج میکشم خودش رانیزذلیل وحقیر کرده،وکسی که فکرنمیکنه وفقط حرف میزنه خودش رو بی ارزش کرده است.

حکمت شماره 3 :


"بخل ننگ ،و ترس نقصان است. و تهیدستی،مرد زیرک را در برهان کُند می سازد،وانسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است."

بخل ننگ است چرا که همه عالم هستی در حال انفاق کردن است مثل خورشید که به ما نور و گرما میده و حیوانات(گاو ، گوسفند) که به ما گوشت و شیر میدن و…پس صد حیف که ما غیر از این باشیم.
ترس یک نقص زیرادر مراحل مختلف زندگی ما با وجود ترس دچار مشکل میشیم،مثلا گاهی انسان توانایی سخن گفتن را دارد اما به علت ترسو بودن نمیتواند حرف بزند.و….
فقر باعث میشه که فرد باهوش نتواند حرفش را بگوید و دیگرا ن هم به علت فقیر بودنش به حرفهایش گوش نمیدهند.
آدم فقیر در شهر خود هم غریب و بیگانه است به علت فقرش کسی به او توجهی نمیکند،کسی با او رفت و آمد نمیکند،حتی با او احوالپرسی هم نمیکنند.
پس خانوم گلا بیاییم بخل و ترس و فقر را از خودمون دور کنیم تا این چند صباحی که فرصت زندگی کردن داریم، به معنای واقعی زندگی کنیم

حکمت شماره 4


ارزش اخلاقی وضدارزش ها
"ناتوانی،آفت،وشکیبایی،شجاعت،وزُهد،ثروت است و پرهیزکاری،سپر نگه دارنده است وچه همنشین خوبی است،راضی بودن وخرسندی."
خانوم گلی های عزیز،ناتوانی وضعیفی یک نوع فقر است.شجاعت وزهد(به معنای ساده زیستی و قطع علاقه مفرط به دنیا و تعلق به معنویت و آخرت است)ثروت بزرگی از ثروت هاست.
چیزی که از این ثروت محافظ میکند،دوری از گناهان میباشد.وچه خوب است وقتی خودتون هم ازثروتتان لذت میبرید.

حکمت شماره5


دانش میراثی گرانبهاست…آداب زیورهایی نو به نو است..اندیشه آینه ای صاف وصیقلی است..
تا میتوانید دانش به افزوده های خود اضافه کنید….کم نیارید…..همیشه دنبال دانش وعلم باشید….