جستجو در پارس ناز

علم جدید ! تولید گاو ایمنی !

علم جدید ! تولید گاو ایمنی !

محققان در حال استفاده از شیوه‌های ویرایش ژن برای الحاق یک تکه دی‌ان‌ای در ژنوم گاو هولشتاین، مهمترین نژاد گاو شیری انگلیس به منظور حذف رشد شاخ در این حیوان هستند.

دی‌ان‌ای اضافی از دیگر نژادهای گاو برای تولید یک گاو شیری گرفته شده که از هر جهت نسبت به احشام موجود شبیه بوده اما شاخ ندارد.

جلوگیری از رشد شاخ می‌تواند نیاز برای سوزاندن غدد شاخی توسط کشاورزان را از بین ببرد که کاری بسیار سخت و برای حیوانات بسیار دردناک است.

شیوه مورد استفاده در این پژوهش یکی از اشکال جدید مهندسی ژنتیکی بوده که به دانشمندان اجازه ایجاد تغییرات دقیق ژنتیکی در دی‌ان‌ای را داده و دانشمندان موسسه راسلین اخیرا از این شیوه برای تولید خوکهایی با ژن ویرایش شده جهت مقاوم‌سازی آنها در برابر بیماری استفاده کرده‌اند.

این دانشمندان اکنون در حال کار با اسکات فارنکورگ، استاد ژنتیک دانشگاه مینه‌سوتا هستند که از این شیوه‌ها برای تولید گاوهای هولشتاین بدون شاخ استفاده می‌کند.

فارنکورگ یک نوار کوتاه دی‌ان‌ای از ژنوم گاو آنگوس قرمز که رشد شاخ را سرکوب کرده، گرفته و آنرا در سلولهای بدست آمده از یک گاو هولشتاین موسوم به رندی وارد کرد.

به گفته وی، تاکنون میلیونها سلول اصلاح شده با این شیوه بدست آمده و در گام بعدی از فناوری شبیه‌سازی برای تبدیل برخی از این سلولها به 40 جنین و کاشت آنها در بدن گله‌ای از مادران جانشین استفاده خواهد شد.

هرکدام از حیوانات بدست آمده یک نمونه شبیه‌سازی شده بدون شاخ بوده و فرزندان آنها باید بدون شاخ باشند.

این کار از پتانسیل حذف شاخ از کل نژاد یک نسل برخوردار بوده و می‌تواند سریع‌ترین و چشمگیرترین تغییر ایجاد شده توسط علم در ظاهر یک گاو باشد.

در گاوهای گوشتی مانند آنگوس آبردین، کشاورزان قابلیت رشد شاخ را سرکوب کرده‌اند اما این کار بدون آسیب‌رسانی به شیردهی گاو هولشتاین و دیگر نژادهای شیری غیرممکن است.