پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهـــــــــــار در شعر شاعران

بهـــــــــــار در شعر شاعران

بهـــــــــــار در شعر شاعران

 

بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه های شسته باران خورده پاک

 

آسمان آبی و ابر سپید

برگهای سبز بید

 

عطر نرگس رقص باد

نغمه ی شوق پرستوهای شاد

 

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک میرسد اینک بهار

 

خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها

 

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز

 

خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز

خوش به حال جام لبریز از شراب

 

خوش به حال آفــتـاب

ای دل من گرچه در این روزگار

 

جامه ی رنگین نمی پوشی به کام

باده ی رنگین نمی نوشی ز جام

 

نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می باید تهی ست

 

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

 

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ

هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

*********فریدون مشیری********

 

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

 

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

 

چو آتش در درخت افکند گلنار

دگر منقل منه آتش میفروز

 

چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

حسدگو دشمنان را دیده بردوز

 

بهاری خرمست ای گل کجایی

که بینی بلبلان را ناله و سوز

 

جهان بی ما بسی بودست و باشد

برادر جز نکونامی میندوز

 

نکویی کن که دولت بینی از بخت

مبر فرمان بدگوی بدآموز

 

منه دل بر سرای عمر سعدی

که بر گنبد نخواهد ماند این کوز

 

دریغا عیش اگر مرگش نبودی

دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز

 

********سعدی شیرازی*******

 

ز کوى یار می آید نسیم باد نوروزى

از این باد ار مدد خواهى چراغ دل برافروزى

 

چو گل گر خرده اى دارى خدا را صرف عشرت کن

که قارون را غلط ها داد سوداى زراندوزى

 

ز جام گل دگر بلبل چنان مست مى لعل است

که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزى

 

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانى

به گلزار آى کز بلبل غزل گفتن بیاموزى

 

چو امکان خلود اى دل در این فیروزه ایوان نیست

مجال عیش فرصت دان به فیروزى و بهروزى

 

طریق کام بخشى چیست ترک کام خود کردن

کلاه سرورى آن است کز این ترک بردوزى

 

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آى

که بیش از پنج روزى نیست حکم میر نوروزى

 

ندانم نوحه قمرى به طرف جویباران چیست

مگر او نیز همچون من غمى دارد شبانروزى

 

می اى دارم چو جان صافى و صوفى می کند عیبش

خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزى

 

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین اى شمع

که حکم آسمان این است اگر سازى و گر سوزى

 

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

بیا ساقى که جاهل را هنیتر می رسد روزى

 

مى اندر مجلس آصف به نوروز جلالى نوش

که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزى

 

نه حافظ می کند تنها دعاى خواجه توران شاه

ز مدح آصفى خواهد جهان عیدى و نوروزى

 

جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده

جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزى

 

*******حافظ شیرازی*******

 

بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد

خوش و سرسبز شد عالم اوان لاله زار آمد

 

ز سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد

به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد

 

گل از نسرین همی‌پرسد که چون بودی در این غربت

همی‌گوید خوشم زیرا خوشی‌ها زان دیار آمد

 

سمن با سرو می‌گوید که مستانه همی‌رقصی

به گوشش سرو می‌گوید که یار بردبار آمد

 

بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد

که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد

 

همی‌زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی

بدو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد

 

صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق

که هر برگی به ره بری چو تیغ آبدار آمد

 

ز ترکستان آن دنیا بنه ترکان زیبارو

به هندستان آب و گل به امر شهریار آمد

 

ببین کان لکلک گویا برآمد بر سر منبر

که ای یاران آن کاره صلا که وقت کار آمد

 

*******جلال الدین محمد بلخی********