جستجو در پارس ناز

جنگ پرندگان (عکس)

جنگ پرندگان (عکس)
داشتن نوک شمشیر مانند نیز برخی مواقع نمی تواند در نبرد به پرندگانی مانند "مگس مرغ" کمک کند.

 

جنگ پرندگان (عکس)
 

جنگ پرندگان (عکس)
 

جنگ پرندگان (عکس)
 

جنگ پرندگان (عکس)
 

جنگ پرندگان (عکس)