جستجو در پارس ناز

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی,حمید سردار افخمی با سفر کردن به مغولستان و پیدا کردن مردم عشایر و طایفه ای که فقط 40 خانواده از آنها باقی مانده است با آنها همسفر شده و تصاویر زیبایی از زندگی انها گرفته است

 

-که یکی از زیباترین چیزهاییکه در این تصاویر و زندگی مردم مشخص است، زندگی جالب آنها با گوزن های سفید اهلی آن منطقه است که با آنها به خوبی همکاری می کنند. شما در ادامه تصاویر این گوزن های سفید اهلی رو مشاهده می کنید

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلیعکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های جالب گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

عکس های گوزن های اهلی

عکس های جالب زندگی با گوزن های اهلی

گوزن های اهلی