پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رقص جالب رانندگان و مسافران وسط ترافیک شهری (عکس)

رقص جالب رانندگان و مسافران وسط ترافیک شهری (عکس)

رقص جالب رانندگان و مسافران وسط ترافیک شهری هنگامی که در این زندگی ماشینی در ترافیک گیر می کنید واکنشهای مختلفی از خود بروز م یدهید.برخی ترانه گوش می دهند.برخی پیچ رادیو را می چرخانند برخی موبایل بازی می کنند و برخی مانند این رانندگان شروع به رقاصی وسط ترافیک می کنند.

 

 

در ششم ماه ژوئن بزرگراه Duwen در چین درگیر ترافیک شدیدی شده بود.رانندگان و مسافران وسایل نقلیه از ماشین های خود پیاده شدند و در وسط ترافیک شروع به رقص نمودند تا وقت خود را بدین روش سپری نمایند.باورکردنی نبود.انها رقص را به میان ترافیک شلوغ اورده بودند.

رقص جالب رانندگان و مسافران وسط ترافیک شهری (عکس)