پارس ناز پورتال

قاصدک 24

معنی اصلی عدل

مجموعه : مذهبی
معنی اصلی عدل

عدل بدین معنى كه: دادگر است و به كسى ستم نمى نماید و كارى را بدون حكمت انجام نمى دهد، بنا براین هرچه را مى آفریند و روزى مى دهد و آنچه را مى دهد و باز مى ستاند از روى مصلحت است اگرچه ما نمى دانیم. همانطورى كه اگر دكترى به بیمار خود داروئى داد مى دانیم كه: در آن مصلحتى است گرچه آن مصلحت بر ما پوشیده باشد بنا بر این اگر دیدیم: خداوند متعال كسى را ثروتمند و دیگرى را تهیدست نموده، و یا به یكى شرافت بخشیده و به دیگرى نبخشیده، یا یكى را مریض كرده و دیگرى سالم است، و از این قبیل كارها… باید عقیده مند باشیم كه: همه اینها از روى حكمت و مصلحت است گرچه ما به حكمت آن پى نبریم.

 

چنانچه در روایت آمده كه حضرت موسى(ع) از خداوند درخواست كرد: برخى از دادگریهاى خود را كه در ظاهر مشكل مى آید باو نشان دهد، خداوند باو فرمود كه: به صحرا رود و بر سر چشمه آبى در كمین بنشیند تا جریانى را مشاهده كند. موسى (ع) بدانجا رفت و دید: اسب سوارى در سر چشمه پیاده شد و پس از رفع احتیاج از آنجا دور شد ولى هنگام رفتن فراموش كرد كیسه پول خود را همراه ببرد.

 

پس از چندى كودكى آمد كیسه را برداشت و رفت سپس پیر مرد كورى از راه رسید و مى خواست وضو بگیرد كه دراین هنگام مرد سوار برگشت و چون كیسه پول خود را ندید پیر مرد نابینا را بسرقت پولش متهم ساخت، كشمكش بین این دو در گرفت تا اینكه بالاخره اسب سوار كور را كشت. خداوند به موسى وحى فرمود كه: اسب سوار مال پدر كودك را دزدیده بود، مال را بورثه پدر: (همان كودك) برگرداندیم و كور پدر اسب سوار را كشته بود كه اینك به كیفر خود رسید. این بود نمونه اى از عدل و دادگسترى خداوند، گرچه از نظر كوته بین ما درست نیست.