پارس ناز پورتال

قاصدک 24

12000 هزار روز گذشت..!

مجموعه : مذهبی
12000 هزار روز گذشت..!
 

12000 هزار روز است که هموطن ما ، "امام موسی صدر" توسط رژیم قذافی ربوده شده و ما هیچ نکرده ایم.

 
 

12000 هزار روز است که هموطن ما ، "امام موسی صدر" توسط رژیم قذافی ربوده شده و ما هیچ نکرده ایم.