پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تفاوت بین مرگ و خواب

تفاوت بین مرگ و خواب
 

از آیات شریفه ى قرآن چنین گفته میشود كه خواب و مرگ هم جنس هستند و همان گونه كه با مرگ رابطه و علقه بین روح و بدن قطع مى گردد ، در خواب نیز این رابطه قطع مى شود، جز اینكه كیفیت قطع رابطه ى روح و بدن در خواب شبیه مرگ است نه عین مرگ …

خداوند میفرماید: خداست كه جان ها را در دم مرگ مىگیرد و آنها هم كه نمرده اند در خواب مى گیرد ; پس هر یك از جان ها كه مرگش رسیده باشد نگه مىدارد و آن دیگرى را به بدنش برمىگرداند تا مدتى معین …

در آیه اى دیگر میفرماید: خدایى كه چون شب به خواب میروید شما را مىمیراند.

در این آیات، هم براى خواب و هم براى مرگ كلمه ى توفّى استعمال شده و این پیام را دارد كه این خداوند است كه جان آدمیان را مىگیرد و توفّى مى كند.

استعمال مشترك توفّى براى خواب و مرگ بدین سبب است كه در هر دو حال تصرفات نفس در بدن قطع مى گردد ، هم در خواب نفس انسانى و ناطقه هیچ گونه تصرفى در بدن ندارد هم در مرگ ، جز اینكه در مرگ توفّایى رُخ مىدهد كه برگشتى در آن راه ندارد و علقه روح و بدن به تمام و كمال قطع میگردد ولى در خواب چون این علاقه و ارتباط دوباره برمىگردد كیفیتِ انقطاع روح از بدن ضعیف تر از مرگ است.

یکی از بزرگان این علم گفته است : به هنگام خواب روح آدمى تعلّق خود را از بدن قطع مى كند و جز حفظِ حیات گیاهى و مراتب پایینى از زیستِ جانورى همه وابستگى هاى خود را از پیكر انسان برمیگیرد.

از منظر ادبیات قرآن كریم در این مرحله فرشتگانِ خدا انسان را قبض روح میكنند و پس از فرصتى معین آن را به بدن باز پس مى فرستند امّا ارواحى را كه مهلتشان در دنیا به پایان رسیده است نزد خود نگه میدارند …

حضرت جواد (ع) حقیقت مرگ را چنین معرفى میكند : مرگ همان خوابى است كه هر شب به سراغ شما مى آید جز این كه مدتش طولانى است و انسان تا روز قیامت از آن بیدار نمیشود ، هر كسى در خوابش آن اندازه از انواع خوشحالى ها و اقسام وحشت ها مى بیند كه نمى تواند به حساب آورد ، پس حال خوشحالى و ترس در خواب چگونه است؟ این همان مرگ است ، بنابراین براى آن آماده باشید …