پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر جنجالی منتشر شده از خرم سلطان واقعی

تصاویر جنجالی منتشر شده از خرم سلطان واقعی
در زیر نقاشی های قدیمی خرم سلطان یا روکسلنا را مشاهده می کنید.البته باز هم واقعیت به تصویر کشیده نشده، زیرا زمان عثمانی حتی چشمهای زنان دربار را کسی نمی دید جز سلطان!