پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
آنچه در ادامه می بینیم تصاویری است از عکاسی افغانی به نام محمد قیومی که در سایت دیلی میل انگلیس منتشر شده است.افغانستان، کشور همسایه ما مثل ما به سوی جهان مدرن در حرکت بود که دچار اشغال، جنگ داخلی، و باز هم اشغال شد و ساخت و حرکت اجتماعی آن متوقف شد و به هم ریخت.با آمدن امکانات و فرهنگ مدرن غربی، علاوه بر گسترش نهادهای علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی در فرهنگ و سبک زندگی بخشی از مردم این کشور هم تغییراتی ایجاد شد.


 این عکس ها متعلق به دوره قبل از اشغال افغانستان توسط روس ها است. عکس ها، به قاعده، باید تبلیغاتی بوده و با حمایت دولت گرفته شده باشد؛ چون محور آنها گسترش امکانات علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی ای است که توسط حکومت آن کشور ایجاد شده است:
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم
 

عکس های کمیاب از افغانستانی که هرگز ندیده ایم

 
 
 
منبع:روزگارنو