پارس ناز پورتال

قاصدک 24

6 سوال جدید هوش ریاضی

6 سوال جدید هوش ریاضی

1- به چهارمین روز هفته چهارشنبه بگویند صحیح است یا چارشنبه؟

2- آن چه کلمه ای است که با سواد ترین آدم ها آن را غلط مینویسند؟

3- سه (۳)  مساوی نه (۹)  و هفت (۷)  با پنج (۵)  مساوی است معلوم کنید چرا؟

4- حسنی املا داشت همه را قلط نوشت ولی بیست گرفت چطور ممکن است؟

5- کدام یک ا زدو جمله زیر صحیح تر است؟(است یا هست)

 

زرده تخم مرغ سفید است

6 سوال جدید هوش ریاضی

6- ده و ده بیست نمیشود پنجاه تا به آن اضافه کنید یازده خواهد شد آن چیست؟

…………………………………………………………………………………….

جواب ها

1- چهارمین روز هفته که سه شنبس…

 

2- خودِ کلمه ی غلط

 

3- از نظر تعداد حروف با هم مساوی اند

 

4- یه نفر دیگه ۲۰ گرفته… توی سوال که نگفته حسنی ۲۰ گرفت، گفته ولی ۲۰ گرفت… (اسم اونی که ۲۰ گرفته ولی بوده)

 

5- هیچ کدوم. زرده اصولا زرده

 

6- ۱۰ و ۱۰ دقیقه، اگه ۵۰ دقیقه بره روش میشه ساعت مساوی