جستجو در پارس ناز

چندی از سخنان زیبا و آموزنده از ابوعلی سینا

چندی از سخنان زیبا و آموزنده از ابوعلی سینا

چیزی که دانش می آراید راستی است.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.  ابن سینا

 

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.  ابن سینا

 

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

تجربه بالاتر از علم است.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

 

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.  ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

موسیقی ،صدای خداست.ابن سینا

 سخنان ابوعلی سینا

* *

*

**

 سخنان ابوعلی سینا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود. ابن سینا