پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نقش حجاب در زندگی زناشویی

نقش حجاب در زندگی زناشویی


زن و مرد گر چه در بسیارى از امور اشتراك دارند لیكن امتیازات‏ویژه‏اى نیز دارند.یكى از امتیازات مهم آنان اینست كه زن موجودى است‏ظریف و لطیف و زیبا و محبوب.زن دلبر است و مرد دلداده زن جاذب‏است و مرد مجذوب،مرد دوستدار است و زن دوست داشتنى. هنگامیكه‏مرد با زنى ازدواج میكند مى‏خواهد تمام خوبیها و زیبائیهاى این موجودظریف را در انحصار خویش ببیند.زنى را دوست دارد كه زیبائیها،دلبریهاو طنازیها،شوخیها و خوشمزه‏گیها،و همه چیزش را در انحصار شوهرش‏قرار دهد و نسبت‏به مردان بیگانه جدا اجتناب نماید.مرد بسیار غیور است و نمى‏تواند تحمل كند كه مرد بیگانه‏اى به همسرش نگاه كند یا با او درارتباط و آمیزش باشد،بگوید و شوخى كند و بخندد و چنین عملى

راتجاوز به حق مشروع خویش میداند.و از همسرش انتظار دارد كه بارعایت پوشش و حجاب اسلامى و با تقید به ضوابط شرعى و قوانین‏اخلاقى و با حفظ متانت و حجب و حیاء اسلامى شوهرش را در این‏خواسته مشروع كمك و یارى نماید.هر مرد مؤمن و غیورى چنین‏خواسته‏اى را دارد. اگر همسرش به این وظیفه اسلامى و اجتماعى عمل‏كرد او نیز با آرامش خاطر زندگى میكند و براى تامین نیازمندیهاى‏خانواده‏اش تلاش مینماید و بر محبتش اضافه میگردد.و همین صفا ومحبت‏سبب میشود كه او نیز به زنان بیگانه بى‏توجه باشد.اما اگر مردمشاهده كرد كه همسرش تقیدى به حجاب و پوشش اسلامى ندارد وزیبائیهایش را در معرض دید مردان بیگانه قرار میدهد و با آنها نیز درارتباط و

تماس است‏شدیدا ناراحت میشود زیرا حق انحصارى خویش راتضییع شده و در معرض دید دیگران مى‏بیند.و مسؤولیت این امر را برعهده همسرش مى‏داند.چنین مردى همواره پریشان خاطر و بدبین است.
محبت و صفایش نسبت‏به خانواده تدریجا كم میشود.
بنابراین صلاح جامعه و بانوان در این است كه پوشیده و محجوب‏باشند و متین و بدون آرایش از منزل خارج شوند و زیبائیهاى خودشان رادر معرض دید همگان قرار ندهند.
رعایت‏حجاب یك وظیفه اسلامى است.خدا در قرآن مى‏فرماید:
به زنان مؤمن بگو:از مردان بیگانه چشم بپوشند.و فروج و اندام خویشتن‏را از نگاه دیگران محفوظ بدارند،و محل زیبائیها و زینتهاى خویش را براى اجانب آشكار نسازند،مگر آنچه را كه طبعا آشكار است (مانندصورت و دستها) و روسریهاى خودشان را بر سینه‏ها بیندازند (تا خوب‏پوشیده شود) و زینت و جمالشان را جز براى شوهر و پدر و پدر شوهر وپسران خود و پسران شوهر،و برادران و فرزندان برادر و فرزندان خواهر…آشكار نسازند (14)

آرى رعایت‏حجاب و پوشش اسلامى از جهات مختلف به نفع‏بانوان است:
1-بهتر مى‏توانند مقام و منزلت و ارزش وجودى خودشان را دراجتماع محفوظ بدارند،و خویشتن را از معرض دید چشمهاى بیگانگان‏نگه دارند.
2-بانوان با رعایت پوشش اسلامى بهتر مى‏توانند مراتب‏وفادارى و علاقه خودشان را نسبت‏به همسرشان باثبات رسانند و درآرامش و صفا و گرمى خانواده كمك نمایند و از بوجود آمدن بدبینى واختلافات و مشاجرات جلوگیرى بعمل آورند.و در یك كلام،بهترمى‏توانند دل شوهر را بدست آورند و جایگاه خویش را تثبیت نمایند.

3-با رعایت‏حجاب اسلامى جلو چشم چرانیها و لذتجوئیهاى‏غیر مشروع بصرى مردان بیگانه را میگیرند و بدین وسیله از اختلافات وبدبینیهاى خانواده‏ها مى‏كاهند و به استحكام و ثبات و آرامش آنها كمك‏مینمایند.
4-با رعایت پوشش اسلامى بهترین كمك را به نسل جوان ومردان مجردى كه امكان ازدواج ندارند انجام میدهند و از فسادها و انحرافها و ضعف اعصابهاى جوانان كه نتائج‏سوئش در نتیجه عائد خودبانوان خواهد شد جلوگیرى میكنند.
5-اگر همه بانوان حجاب اسلامى را كاملا رعایت نمایند،هرزنى كه همسرش از منزل خارج میشود اطمینان دارد كه در برابر بد حجابیهاو طنازیها و خودنمائیهاى زنان كوچه و بازار قرار نمیگیرد-تا دلش راببرند و از محبت و علاقه‏اش نسبت‏به خانواده بكاهند.

آرى اسلام چون از آفرینش ویژه زن آگاه است و او را یك ركن‏مهم اجتماع میداند كه نسبت‏به صلاح و فساد جامعه نیز مسؤلیت دارد،ازاو مى‏خواهد كه در انجام این مسؤلیت‏بزرگ فداكارى نماید و با رعایت‏حجاب اسلامى از مفاسد و انحرافهاى اجتماعى جلوگیرى كند و در ثبات‏و آرامش و عظمت ملت‏خویش بكوشد.و یقین بداند كه در انجام این‏مسؤولیت‏بزرگ الهى بهترین پاداش را از خداوند بزرگ دریافت‏خواهدنمود.خانم گرامى!اگر به آرامش و ثبات خانواده و اعتماد و اطمینان‏شوهرت علاقه دارى،اگر به مصالح واقعى جامعه بانوان مى‏اندیشى،اگر به‏سلامت روانى جوانان و جلوگیرى از انحراف و لغزش آنان فكر مى‏كنى،اگر مى‏خواهى بانوان را از معرض چشم چرانى بیگانگان و فریب دادن

وبانحراف كشیدن آنان نجات دهى،و اگر مى‏خواهى رضایت‏خدا را جلب‏كنى و یك مسلمان مؤمن و فداكار باشى، پوشش و حجاب اسلامى راهمواره رعایت كن.و زیبائیها و آرایش خودت را در معرض دید بیگانگان‏قرار نده.گر چه در داخل منزل و با خویشان نزدیك باشد.داخل منزل وخارج آن،در مجالس مهمانى و در خارج فرقى ندارد.برادر شوهر،پسربرادر شوهر،شوهر خواهر شوهر، شوهر خواهر خودت شوهر عمه‏ات، شوهر خاله‏ات،پسر عمه‏ها،پسر دائیها،همه اینها به تو نامحرم هستندواجب است‏حجاب اسلامى را رعایت كنى گر چه در منزل خودتان یا درمجلس مهمانى باشید.اگر نسبت‏باینها حجاب را رعایت نكنى هم مرتكب‏گناه میشوى هم شوهرت را قلبا ناراحت میكنى.ممكن است‏شوهرت برزبان نیاورد ولى یقین داشته باش كه ناراحت میشود و به صفا و صمیمیت‏خانوادگى شما لطمه وارد میگردد.

اما نسبت‏به محارم مانند،پدر شوهر و پدر خودت برادر خودت،فرزندان برادر،فرزندان خواهر، رعایت‏حجاب لازم نیست.لیكن تذكراین نكته لازم است كه بهتر است نسبت‏باینها هم تا حدى حریم قائل‏شوى.و آرایش كرده و با لباسهائى كه براى شوهرت مى‏پوشى،نزد اینهانیز ظاهر نشوى.گر چه شرعا جایز باشد.زیرا اكثر مردها حتى در این‏موارد ناراحت میشوند،و حفظ اعتماد و آرامش قلبى آنها لازم و مفیداست و براى بقاء و ثبات و آرامش خانواده سودمند میباشد.
خطاهاى شوهرت را ببخش

به غیر از معصوم همه كس خطا و لغزش دارد.دو نفر كه با هم‏زندگى میكنند و از جهتى تشریك مساعى و همكارى دارند باید لغزشهاى‏یكدیگر را ببخشند تا زندگى آنها ادامه پیدا كند.اگر بخواهند در این باره‏سختگیرى كنند ادامه همكارى غیر ممكن میشود.دو نفر شریك، دو نفرهمسایه،دو نفر رفیق،دو نفر همكار،دو نفر زن و شوهر باید در زندگى‏اجتماعى داراى گذشت‏باشند.هیچ زندگى اجتماعى به مقدار زندگى‏خانوادگى احتیاج به گذشت ندارد.اگر اعضاء یك خانواده بخواهند سختگیرى بعمل آورند و خطاهاى یكدیگر را تعقیب كنند یا زندگى آنها ازهم مى‏پاشد یا بدترین زندگى را خواهند داشت.
خانم محترم،ممكن است از شوهر شما خطا یا خطاهایى صادرشود.ممكن است از روى خشم و غضب به شما اهانت كند.ممكن است‏ناسزائى از دهانش بیرون آید.ممكن است از خود بیخود شده شما رابزند،ممكن است‏یك مرتبه به شما دروغ بگوید،ممكن است كارى راانجام دهد كه مورد پسند شما نباشد،از این قبیل خطاها براى هر مردى‏امكان دارد،اگر بعدا احساس كردى كه از كردار خویش پشیمان شده او راببخش و موضوع را تعقیب نكن.اگر عذرخواهى

كرد فورا قبول كن.اگرپشیمان شده لیكن زیر بار عذرخواهى نمى‏رود در صدد نباش مجرمیت وى‏را باثبات رسانى،زیرا به شخصیت او لطمه وارد میشود،ممكن است‏در صدد تلافى برآید،خطاهاى شما را تعقیب كند،ممكن است كارتان به‏نزاع و جدال و حتى جدائى بكشد اما اگر سكوت كردى و خطایش رانادیده گرفتى در شكنجه وجدان قرار مى‏گیرد و به طور مسلم از كردارخویش پشیمان خواهد شد،آنگاه شما را یك زن با گذشت فهمیده فداكارعاقل خواهد شناخت،مى‏فهمد كه به زندگى و خانواده و شوهر علاقه‏مندهستى،قدر ترا مى‏شناسد و محبتش چند برابر خواهد شد.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«زن بد،عذر شوهرش رانمى‏پذیرد و خطاهایش را نمى‏بخشد (1) ».
حیف نباشد زن آنقدر كم گذشت‏باشد كه یك خطاى جزئى‏شوهرش را نتواند تحمل كند و بدان علت پیمان مقدس زناشویى را بر هم بزند؟!
«زنى به رئیس دادگاه حمایت‏خانواده گفت،شوهرم قبل از ازدواج‏به من نگفت كه دمت‏سربازى را انجام نداده و این موضوع را از من‏مخفى كرده بود.چند روز پیش متوجه شدم كه به همین زودى باید بخدمت‏برود.و من نمى‏توانم با مردى كه به من دروغ گفته زندگى كنم (2) ».