پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جمع شدن جالب 700 دختر با پیژامه های یک رنگ ( عکس )

جمع شدن جالب 700 دختر با پیژامه های یک رنگ ( عکس )
پارس ناز،شرط ثبت رکورد تعیین شده توسط مقامات گینس آن بود که تمامی افراد باید پیژامه ای یکدست بپوشند اما اینکه صرفا تمامی آنها پیپامه ای یکدست بپوشند ، الزامی نیست. رکورد قبلی در شیکاگو آمریکا و با حضور 622 نفر با پیژامه های یک دست اتفاق افتاده بود.