پارس ناز پورتال

قاصدک 24

گیر ارشاد تهران به یك بیلبورد: چهره این خانم بیشتر از محصول به چشم می آید..(عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
گیر ارشاد تهران به یك بیلبورد: چهره این خانم بیشتر از محصول به چشم می آید..(عکس)
گیر ارشاد تهران به یك بیلبورد: چهره این خانم بیشتر از محصول به چشم می آید..(عکس)

مسئول تبلیغات اداره كل ارشاد استان تهران با اشاره به استفاده از چهره یك زن مجری در بیلیبوردهای تبلیغاتی شهر تهران گفت: در این بیلیبورد به گونه ای تصویر این خانم كار شده كه بیشتر تمركز روی صورت وی است تا تبلیغ آن محصول.
مریم ارسنجانی با بیان این مطلب افزود: استفاده از چهره زنان در تبلیغات تجاری كه مربوط به حوزه زنان باشد اشكالی ندارد اما اگر محصول ارتباطی با زنان نداشته باشد، مانع آن می شویم.

در هفته های اخیر، بیلیبوردهای یك شركت لوازم خانگی خارجی در سطح شهر دیده می شود كه از چهره یك زن برای تبلیغات خود استفاده كرده است در حالیكه طبق قانون تبلیغات مصوبه سال 1385، استفاده از چهره زنان در آگهی های تجاری ممنوع است.


 

 
وی ادامه داد: در تبلیغ اخیر چون محصول مربوط به حوزه زنان است، نمی توان ایرادی گرفت اما واحد تبلیغات ارشاد تهران بر روی این مسئله كه چهره زن مجری بیشتر از لوازم خانگی به چشم می آید، سئوال دارد كه آن را به واحد تبلیغات وزارتخانه ارسال كرده ایم. یكی دیگر از ایراداتی كه می توان به این تبلیغ گرفت استفاده از چهره این زن برای تبلیغات خارجی بود در حالی كه تاكید شده كه باید از چهره زنان در تبلیغات داخلی استفاده شود.
 


منبع: mehrnews.com