پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب خانواده

تعبیر خواب خانواده
 

تعبیر خواب خانواده

لوک اویتنهاو  :

خانواده : ثروت ، شما دست به کار تازه ای خواهید زد

خانواده خود را دیدن : بزودی اتفاق خانوادگی مهمی خواهد افتاد

خانوده مقدسین : شما به آرامش درونی خواهید رسید

در سر زمین رویاها آمده:

خواب اعضاء خانواده خودتان : مراقب باشید که به کجا پا می گذارید .

شما خانواده بزرگی دارید : دوران خوشی در پیش است .

خانواده شما کوچک است : یک دوست در پی کمک به شماست

شما نه خانواده دارید نه وابسته : به شما خیانت میشود .

خانواده دیگران : ناکامی برای دشمنان شما .