پارس ناز پورتال

کودک معلول سرشار از مهر و محبت (عکس)

کودک معلول سرشار از مهر و محبت (عکس)
اوج مهربانی کودک معلول