پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چه تسبیح آرد آنكو بی‌ زبان است

مجموعه : آموزش آشپزی

نكو ملكی است ملك صبحگاهی
در آن كشور بیابی هر چه خواهی

كسی كو بر حصار گنج ره یافت
گشایش بر كلید صبحگه یافت

غرض‌ها را حصار آنجا گشایند
كلید آنجاست كار آنجا گشایند

در آن ساعت كه باشد نشو جان ها
گل تسبیح روید بر زبان ها

زبان هر كه او باشد برومند
شود گویا به تسبیح خداوند

اگر مرغ زبان تسبیح خوان است
چه تسبیح آرد آنكو بی‌زبان است

در آن حضرت كه آن تسبیح خوانند
زبان بی‌زبانان نیز دانند