پارس ناز پورتال

پلنگ ایرانی به اتاق عمل رفت (عکس)

پلنگ ایرانی به اتاق عمل رفت (عکس)
تصاویر جالبی از عمل جراحی پلنگ ایرانی
 

 

پلنگ ایرانی به اتاق عمل رفت (عکس)
 

پلنگ ایرانی به اتاق عمل رفت (عکس)
 

پلنگ ایرانی به اتاق عمل رفت (عکس)
 

پلنگ ایرانی به اتاق عمل رفت (عکس)