تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران

تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران

این شیرماده روز گذشته در دومین زایمانش صاحب 4 توله شیر، 2 شیر نر و 2 شیرماده، شد اولین توله ساعت 9 صبح و آخرین توله در ساعت 14عصر به دنیا آمد.

 

تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران
 

تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران
 

تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران
 

تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران
 

تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران
 

تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران
 

تصاویر بعد از زایمان طاقت فرسای شیرماده در تهران
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات