پارس ناز پورتال

ترنسلیشن انگلیسی به یزدی (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
ترنسلیشن انگلیسی به یزدی (طنز)

سعی کنین با لحجه یزدی بخونین!!!

Am I right= میگی نا؟

Yes= ها بچه

No =نا آمو

Really!! =بگو به جون پیرت ؟؟

Oh my God =یا ابوالفضل

Why? =برا چی چی؟

bye=دیه خو کاری نداری؟

leave me alone= آمو بیا برو نیس شو

u made me confused=مَ خو اونی که تو میگی نیسم

wow= اُخ اُخ

come here =بیا وَرِ دِل ُم

Take it easy= عامو ولش كن،چقه تو هم حوصله داری

so cute =جونم مرگ نشی ایشالله

that’s true= همینه‌ خو

I took my shoes and scaped=(کوشوم ورداشتم و مثِ باد گُرِختم

Slow down!=خَیلُ خوب بَسه دیه

You are disgusting=چقه ناخَش شدی

Sunshine=اُفتو

Great=گُنده

Excuse=بُونه

Dear=نازِت شَم

wait=یَک دَییقه وایسا،بزا بفَمم یَلوک

good quality=خَشونه خو

How are you=باكیت نی؟،خَش و خوشی؟

a little=یَخودوک

sleep=خُسبیدن

wake up=وَخیزیدن

tired=مُنده شدن

dirty=پَچُل

dust=دولَخ

so good for us=خَشونه

beautiful=جوون

ugly=خار

I’m ok=باکیم نی

I love you=نِشکت شَم

I hate you=تَختت بیوینم

bee=بُوز

red bee=بُوز ت……

lizard=رِبُک

damn it=تَخ بیشورن

some times=یَ پاره وَختُکا

I don’t know=رانمبَرَم