پارس ناز پورتال

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز

و دویدن که آموختی ، پرواز را

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی
2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن را می شناخت

کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، دویدن را می فهمید

و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

وقتی داری در دریای زندگی سفر میکنی ..از طوفان ها و امواج نترس

بگذار تا از تو بگذرند ..تو فقط به سفرت ادامه بده و استقامت داشته باش

همیشه به خاطر داشته باش ..دریای آرام ناخدای با تجربه و ماهرنمی سازد

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

جایی در قلب هر انسان وجود دارد که در آن افکار تبدیل به آرزو میشوند و آرزوها به اهداف بدل می گردند

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

جایی که در آن هر غیر ممکنی ؛ممکن می شودتنها اگر به هدف هایمان ایمان داشته باشیم

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

چند چیز هست که برای یک زندگی شاد و موفق به آن نیاز داریم

..اعتقادات..اهداف و آرزوها ..عشق ..خانواده و دوستان

2 بیتی هایی برای اینکه خودت را باور داشته باشی

و از همه مهم تر اعتماد به نفس

خودت را باور داشته باش