پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

مجموعه : مدل لباس جدید
مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن گلچینی از پوشش های مختلف آیشواریا رای Ayshwaria Ray در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013

۲۰۰۲

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

 ۲۰۰۳

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۰۴

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۰۵

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۰۶

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۰۷

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۰۸

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۰۹

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

 ۲۰۱۰

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۱۱

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۱۲

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

مدل های لباس آیشواریا رای در جشنواره کن

۲۰۱۳

 

 

 

منبع: سیمرغ