پارس ناز پورتال

تصاویری از هزاران نفر در جنگ بالشت به جان هم افتادند

تصاویری از هزاران نفر در جنگ بالشت به جان هم افتادند
بمناسبت روز جهانی جنگ با بالشت هزاران آمریکایی در نیویورک با بالشت های بزرگ با یکدیگر مبارزه کردند. در لندن، برلین و بخارست نیز این روز جشن گرفته شد.
 
 
تصاویری از هزاران نفر در جنگ بالشت به جان هم افتادند
 
تصاویری از هزاران نفر در جنگ بالشت به جان هم افتادند
 
تصاویری از هزاران نفر در جنگ بالشت به جان هم افتادند
 
تصاویری از هزاران نفر در جنگ بالشت به جان هم افتادند
 
تصاویری از هزاران نفر در جنگ بالشت به جان هم افتادند
 
تصاویری از هزاران نفر در جنگ بالشت به جان هم افتادند