پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تو خونه واسه شوهرت بهترین باش

تو خونه واسه شوهرت بهترین باش


مرسوم اكثر خانمها چنین است:وقتى مى‏خواهند به گردش بروندیا در مجلس جشنى شركت نمایند یا به مجلس شب نشینى و مهمانى بروندآرایش میكنند،بهترین لباسها را مى‏پوشند و به بهترین وجهى كه برایشان‏مقدور است از منزل خارج میشوند،لیكن هنگامیكه به منزل برگشتند فورالباسهاى خوب و زیبا را از تن خارج ساخته لباسهاى معمولى و مندرس رامى‏پوشند،در داخل خانه مقید به پاكیزگى و نظافت نیستند،آرایش و زینت‏نمیكنند،با موهاى ژولیده و لباسهاى به اصطلاح،خانه‏دارى در منزل‏میگردند،لباسهاى لكه‏دار و جورابهاى پاره را در خانه مى‏پوشند،در صورتیكه

باید كار بر عكس باشد.زن باید در خانه و براى شوهرش‏آرایش و دلبرى كند،باید براى شوهرش كه شریك زندگى و یار و مونس‏دائمى و پدر فرزندانش میباشد زینت و دلربایى كند،باید دلش را بدست‏آورد تا دلبران كوچه و خیابان نتوانند در دلش جا باز كنند،دیگران چه‏ارزشى دارند كه برایشان آرایش و زینت كند؟!حیف نیست زن آرایش وزیبایى خویش را در مقابل چشم چرانى بیگانگان قرار دهد و براى جوانان‏و بانوان اشكالاتى بوجود آورد؟

پیغمبر اسلام (ص) فرمود:«هر زنیكه خودش را خوشبو كند و ازمنزل خارج شود تا به خانه بر نگردد از رحمت‏خدا دور خواهد بود (8) ».
رسول خدا فرمود:«بهترین زنان شما زنى است كه مطیع شوهرش‏باشد.براى او آرایش كند ولى زینتش را براى بیگانگان ظاهر نسازد.وبدترین زنان شما زنى است كه در غیاب شوهرش زینت كند (9) ».
خانم گرامى،بدست آوردن دل یك مرد آن هم براى همیشه كارساده‏اى نیست.پیش خود نگو: او كه مرا دوست دارد پس چه احتیاجى‏دارم به سر و وضع خودم برسم و برایش دلربایى كنم؟ باید عشق او رابراى همیشه نگهدارى كنى.
یقین بدان كه شوهرت دوست دارد همیشه تمیز و مرتب و زیبا باشى‏و لو به زبان نیاورد،اگر بر طبق خواستهاى

باطنى او رفتار نكنى و در منزل‏به خودت نرسى ممكن است در خارج منزل چشمش به زنان تمیز آرایش‏كرده بیفتد و از تو دلسرد شده و از راه منحرف گردد،وقتى خانمهاى تمیزو مرتب را دید و آنها را با سر و وضع كثیف و نامرتب تو مقایسه كرد خیال‏میكند فرشتگانى هستند كه از آسمان نازل شده‏اند!تو هم در خانه برایش‏آرایش كن و لباس خوب بپوش و دلبرى و طنازى كن تا بفهمد كه تو ازآنها كمتر نیستى بلكه بهتر و زیباتر هستى،در آنصورت مى‏توانى بدوام‏عشق او امیدوار باشى و براى همیشه دلش را مسخر گردانى.
به نامه یك شوهر توجه فرمایید:
«خانم بنده در خانه با خدمتكارمان قابل تشخیص نیست.به خدا گاهى اوقات فكر میكنم اى كاش یكى از این لباسهاى قشنگ و مامانى راكه براى محیط كار و مهمانى دوخته در خانه مى‏پوشید و دست از سر،این‏بلوزهاى كهنه و دامن‏هاى گشاد برمیداشت.چند بار به او گفتم: عزیزم‏لااقل روزهاى جمعه و تعطیل یك دست از آن لباسهاى قشنگ را بپوش.

با ترشرویى گفت:من در مقابل تو یا بچه‏ام مقید نیستم.اما اگر یك روزسر و وضعم نامرتب باشد جلو همكارهایم خجالت میكشم (10) ».
ممكن است‏بگویید:در منزل زیبا گشتن با شغل خانه‏دارى وآشپزى سازگار نیست،لیكن اگر ارزش این عمل را بدانید به طور حتم‏مى‏توانید این مشكل را حل كنید.چه مانع دارد براى انجام كارهاى خانه‏لباس مخصوصى داشته باشید كه در موقع كار از آن استفاده كنید لیكن‏وقتى از كار فارغ شدید و وقت آن رسیده كه شوهرتان به منزل بیاید بدنتان‏را تمیز كنید،موها را شانه بزنید،لباسهایتان را تغییر دهید،و مرتب و منظم‏در انتظار او باشید.
حضرت باقر علیه السلام فرمود:«بر زن لازم است‏خودش راخوشبو كند،بهترین لباسهایش را بپوشد،به بهترین وجه زینت كند و باچنین وضعى صبح و شب با شوهرش ملاقات كند (11) ».
امام صادق علیه السلام فرمود:«زن نباید آرایش و زینت را ترك‏كند گر چه به یك گلوبند باشد،نباید دستش را بدون خضاب بگذارد گر چه‏به كمى از حنا باشد،حتى زنهاى پیر هم نباید زینت و آرایش را ترك‏نمایند (12) ».