پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان

انحراف از مسیر و ایجاد ترافیك

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

پارك كردن روی پل

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

پارك كردن در پیاده‌رو

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

عبور از خط ویژه

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

توقف غیرمجاز

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

حمل بار بیش از حد مجاز

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

حمل بار بیش از حد مجاز

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

حمل بار بیش از حد مجاز

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

حمل بار بیش از حد مجاز

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

حركت با نقص فنی

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

ورود به خط ویژه

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

توقف غیرمجاز

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

توقف خیرمجاز و پارك دوبله

رانندگی بی نظیر بعضی از ما ایرانیان ..(تصاویر)

توقف روی خط عابر پیاده