پارس ناز پورتال

قاصدک 24

طنز خنده دار و باحال آغا خره

مجموعه : مطالب طنز
طنز خنده دار و باحال آغا خره

برای اطلاع بیشتر دوستان،خر یا اُلاغ یا درازگوش حیوانی است از دسته چهار پایان. این حیوان اهلی است و انسان‌ها از آن به عنوان بارکش استفاده می‌کنند.

 

ماجرای زن گرفتن کره خر


کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش// پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش

وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت// ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت

مــاده ای خـــوشگـل و زیـبا گیری// تـــو کــه هر روز به صحرا میری

وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم// ورنـــه از بـــی زنـــی بــیمار شوم

پـــدرش گــفــت کــه ای کـره خَرَم// ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم

تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی// نـــه طــویـــلــه ، نه جُلی نه کاهی

تـــو کـــه جــز خـوردن مال پدرت// پـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت

هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تورا// یک جو از عقل به سر نیست تورا

به چه جرأت تو زمـن زن طـلــبی// بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَی

بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری// بــهـــر مــــردم بــبـــری تــو باری

بعـد از آن یک دو تا پالان بخـری// بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــل بـبـری

یک طــویــلـه بکنی رهن و اجار// تــا کــه راضــی شــود از تو آن یار

بـعــد بـایــد بـخری رخت عروس// بـهـر آن مـاده خــر خـوب و ملوس

جُـــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلا// روی جُـــل نـقــش و نـگـاری زیـبـا

بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلکاری// بــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری

وقــتی ایـــنـهــا بـــشـــود آمــاده// بــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـازه

می بــری مـــاده خــرت را حجله // بــا تـــأنــی نَـکــه بـــا ایـــن عـجـله

بــشـنــو ایــن پــنــد زبابای خرت// پــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت

تــا کـــه اســبــاب مــهــیــا نشود// موسم عــقــد تــو بــر پا نشود

پــس از امــروز بــرو بر سرِ کار// تــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بار

 

عکس انواع خر

 

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر شکست خورده عشق

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر شاکی

 طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر رمانتیک

 طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر کیف

 طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر کنجکاو

 طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر  لوس

 طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر بدبخت

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس  خر نی نی

 طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر مدرن

 طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس  خر عراقی

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر اسرائیلی

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر مکزیکی

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر خرخون


 

 

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر  زور

 

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس  خر حماسه ساز

 

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر گلادیاتور

 

طنز خنده دار و باحال آغا خره

عکس خر گازسوز