پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کلمات را کج و معوج کردن

مجموعه : مطالب طنز
کلمات را کج و معوج کردن

بازی با معنی کلمات فارسی و انگلیسی
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

UNESCO  : یونس کجاست؟
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

already  :  گند زدی به همش رفت
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

ایرانسل : از شاخه های بیماری سل که فقط در ایران وجود دارد
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

بیگلی بیگلی : بزرگ خاندان لی
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

کار از کار گذشتن : سبقت گرفتن یک اتومبیل از اتومبیل دیگر !
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

عقربه : عقرب مونث !
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

صفت : سه تا آدم چاق !
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

رامبد : قبلا رام بود حالا وحشی شده !
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

لوزی : سطح پایین زندگی کن !
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

عاشقم : آشی که در دوران غم پخته شود !
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

ختافه : خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

کاج : نمایندگی انتشارات گاج در عربستان
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

باکتری : از کتری استفاده کن ! با قوری نه !!!
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

کته ماست : آن گربه مال ماست !
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

فضاحت : کلاه فضانوردی
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

Freezer  : حرف مفت
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

Welcome  :  دهن لق
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

Manual  :  من و بقیه
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

See you later  :  لات تر به نظر میای!
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

کلیمانجارو : کسی که زبونش می گیره در حال خطاب قرار دادن کریم : کریم اونجا رو
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

هشتگرد :  5
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

نیشابور : یک نی که مطعلق به شاه بور است
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

فلافل  :  نسخه عربی پـ نه پـ (فـ لا ف)
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

البرز: عرب ها به پرز گویند
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

کوسه: 1 ۲ ۴ ۵ ۶
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

Misscall  :  دختر نابالغ را گویند
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

گوشی : او (مؤنث) برود
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

روشنایی : رو ماسه هایی (به افراد خوابیده در ساحل گویند)
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

فیروز :  در روز
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

اموال او را توقیف کرد : مادر وال او را درون قیف گذاشت
قلقلک کلمات | مسخره بازی در معنی کلمات

فتنه : ورود افراد چاق ممنوعمنبع: نمکستان