پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکســی که فـیسبوک آن را حـذف کرد!!

عکســی که فـیسبوک آن را حـذف کرد!!

این عکــس خواننده اســترالیایی “کایلی مینوگو” را در یک کـنسرت نشان میدهد بعد از اینکه یکی از هوادارانش این خرس را به او هدیه داد. اما وقتی که او این عکس را در صفحه فیس بوک خود قرار داد بعد از مدتی ناگهان عکس حذف شد و او ایمیلی از فیس بوک به این مذمون دربافت کرد :


“We do not allow photos that contain nudity, drug use or violence”

ظاهرا مسئــولین فــیس بوک میکروفون را با چیز دیگری اشــتباه گرفته اند