پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

افراد قدرت طلب چه شخصیتی دارند؟

افراد قدرت طلب چه شخصیتی دارند؟

افراد قدرت طلب چه شخصیتی دارند؟

 

نگرش درباره اقتدار : شگفت آور نیست که در چندین پژوهش معلوم شد افراد قدرت طلب در رابطه با مظاهر قدرت ، سلطه پذیرتر بوده و تمکین و تسلیم بیشتری در برابر آنها دارند ، گفته‌های خبرگزاران رسانه‌های همگانی را باور می‌کنند ، در هیات منصفه ، این افراد بیشتر احتمال دارد که بر طبق تفکر قاضی اقدام کنند و یا از افرادی که سر مشق محسوب میشوند، تبعیت نمایند و به میزان بیشتری در برابر فشار گروهی تن به همرنگی میدهند.

 

گرایش به تبعیض : افراد قدرت طلب یا کسانی که از مقام ، پایگاه و قدرت بالایی برخوردارند بهتر رفتار می‌کنند ، به قربانیان برخوردار از پایگاه اجتماعی پایین و متعلق به یک خانواده فقیر ضربه‌های شدیدتری می‌زنند ، یک صورت مخصوصا ناخوشایند از آزار و اذیت یا تبعیض نسبت به افراد ناتوان تعصب نژادی است.

 

نگرش نسبت به دیگران : افراد قدرت طلب معمولا آدمیان را به بدترین شکل خود می‌بینند و دوست دارند در هنگام مواجهه با دیگران بیشتر به تنبیه تکیه کنند ، والدین قدرت طلب وقتی به تنبیه و توبیخ فرزندان خود می‌پردازند از تنبیه جسمانی یا تمسخر شدیدتری استفاده میکنند.

 

نگرش نسبت به جنسیت : افراد قدرت طلب ظاهرا نگرانی فراوانی درباره جنسیت دارند ، اساسا ادبیات پژوهشی درباره افراد قدرت طلب نشان می‌دهد که آنها از تکانه‌های جنسی و پرخاشگری خود بیم دارند و از سایر مردم نیز انتظار بدتر از آن را دارند ،آنها خود را با رفتارهای بسیار متداول و رایج همرنگ و همنوا می‌سازند و مجازات کسی را که از این هنجارها تخطی کند موجه میدانند.

 

ریشه های ایجاد قدرت طلبی : یافته‌ها حاکی از آن است که افراد قدرت طلب گزارش کردند که والدینشان از آنها انتظار اطاعت از قواعد و مقررات را بدون هیچگونه اظهار نظر شخصی داشته‌اند ، بیان آزدانه احساسات مورد تایید قرار نمی‌گرفت و قواعد و قوانین بایستی به خاطر سپرده شده و از آن اطاعت می‌شد اما لزومی به درک یا پذیرش درونی آنها نبود ؛ مردهای قدرت طلب اظهار می‌دارند که پدرانی بیرحم و سرد داشتند، پدرانی که در آنها احساس ضعیف بودن و درماندگی بوجود می‌آورند.

 

نگرش های قدرت طلبانه : احتمال قدرت طلبی افرادی که از تحصیلات چندانی برخوردار نیستند کمتر از افرادی است که از تحصیلات بالایی برخوردار هستند!

 

 

 

 

Loading...
همخوابی این مرد با 70 دختر پس از کنده شدن آلت تناسلی اش
همخوابی این مرد با 70 دختر پس از کنده شدن آلت تناسلی اش
مشاهده بیشتر