پارس ناز پورتال

گزینه هایی که بهتر است در هنگام روزه بودن از آن دوری کنیم

مجموعه : مذهبی
گزینه هایی که بهتر است در هنگام روزه بودن از آن دوری کنیم

    براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند از كارهاى كه روزه را باطل می‌كند خودارى نمایند:

اول: مسافرى كه در سفر، كارى كه روزه را باطل می‌كند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطنش یا به جایى كه می‌خواهد ده روز بماند، برسد.


دوم: مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش یا به جایى كه می‌خواهد ده روز در آن جا بماند برسد.

سوم: مریضى كه پیش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل می‌كند انجام داده باشد.

چهارم: مریضى كه بعد از ظهر خوب شود.

پنجم: زنى كه در بین روز از خون حیض پاك شود.

ششم: كافرى كه در روز ماه رمضان مسلمان شود.

    مستحب است روزه‏دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار كردن بخواند ولى اگر كسى منتظر اوست یا میل زیادى به غذا دارد كه نمی‌تواند با حضور قلب نماز بخواند بهتر است اول افطار كند ولى به قدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد.